link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๕๕)

การอบรม เรื่อง "การจัดการเอกสาร" วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอาคารสถาบัน ๓ ชั้น ๒

 

document01

 

          ด้วยมหาวิทยาลัยโคยคณะกรรมการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนนรู้วิชาชีพสายปฏิบัติการวิชาชีพสารบรรณ จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการเอกสาร" ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารสถาบัน ๓ ชั้น ๒

          มหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อบุคลากรในสังกัดของท่านที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เข้าร่วมโครงการ

               - ที่ปรึกษา คณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพสายปฏิบัติการวิชาชีพสารบรรณ

               - เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ

               - เจ้าหน้าที่ตำแหน่งอื่นซึ่งหน่วยงานประสงค์ให้เข้าร่วมโครงการ

หน่วยงานสามารถเสนอชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการได้ดังนี้

          1. สำหรับหน่วยงานที่ใช้ระบบ (CU-HR) สามารถจองผู้ร่วมกิจกรรมได้ที่กลุ่มหลักสูตร สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ > การพัฒนาด้านความรู้และทักษะสายสนับสนุนความรู้และทักษะวิชาชีพ > ปฏิบัติงานบริหาร (ธุรการ) > รหัสรุ่น E75118543

          2. สำหรับหน่วยงานที่ไม่ไช้ระบบ (CU-HR) โปรดเสนอชื่อบุคลากรผ่านเว็บไซต์ https://www.hrm.chula.ac.th/development11.html เลือกโครงการจัดภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือภายในกรุงเทพมหานคร รหัสรุ่น E75118543

ภายในวันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายคมสัน  เลาว์กมล โทรศัพท์ 0-2218-0187

 

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ ศูนย์บริหารกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๔

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๐๑:๔๐