link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

หน้าแรก ความเป็นมา (Background)
 • slide22
 • slide10
 • slide18
 • slide21
 • slide12
 • slide1
 • slide2
 • slide3
 • slide4
 • slide5
 • slide6
 • slide7
 • slide8
 • slide11
 • slide13
 • slide14
 • slide15
 • slide16
 • slide19
 • slide20

ความเป็นมา (background)

          ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้มีการปรับโครงสร้างสำนักงานมหาวิทยาลัยและเริ่มดำเนินการตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นมา จึงมีการแยกงานการประชุม งานบรรณสารและพิธีการ ออกจากสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ และรวมสำนักงานเลขานุการบริหารของอธิการบดีเข้าด้วยกันจัดตั้งเป็น ศูนย์บริหารกลาง

 
วิสัยทัศน์ (Vision)

          ศูนย์บริหารกลางเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ

 
พันธกิจ (Mission)

          ศูนย์บริหารกลางมีพันธกิจดังนี้
ต่อมหาวิทยาลัย
          ปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพด้านการประชุมและประสานงานของมหาวิทยาลัย งานสารบรรณและไปรษณีย์มหาวิทยาลัย พิธีการและกิจการพิเศษ และกิจการเกี่ยวกับเลขานุการกิจผู้บริหาร
ต่อสังคม
          มีส่วนร่วมในการพัฒนาจริยธรรมและคุณภาพชีวิตแก่สังคมชุมชน และสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม
ต่อประเทศ
          ยึดมั่นและส่งเสริมคุณธรรม ความเป็นไทย สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้ดำรงอยู่คู่ประเทศไทยอย่างวัฒนาสถาพร

 


สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ ศูนย์บริหารกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๔

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ ๐๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ๐๙:๓๒