link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

 

หน้าแรก คำสั่ง
คำสั่ง PDF พิมพ์

ปี ๒๕๕๙

คำสั่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านกิจการนิสิต

คำสั่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจในการปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการเงินและการพัสดุ

คำสั่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนกัน

คำสั่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี

คำสั่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีและมอบหมายภาระหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้ช่วยอธิการบดี (เพิ่มเติม)

คำสั่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีและมอบหมายภาระหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้ช่วยอธิการบดี

คำสั่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รองอธิการบดี

คำสั่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดรหัสสารบรรณประจำหน่วยงาน/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)

ปี ๒๕๕๗

คำสั่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รองอธิการบดี

ปี ๒๕๕๖

คำสั่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสั่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจในการปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ

คำสั่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี
คำสั่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนในสำนักงานมหาวิทยาลัย

คำสั่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การแต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบกายภาพและผู้รักษาการแทนผู้จัดการสำนักงานจัดการอาคาร
คำสั่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดรหัสสารบรรณประจำส่วนงาน/หน่วยงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสั่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การให้บุคคลดำรงตำแหน่งในสำนักงานมหาวิทยาลัย

คำสั่ง มอบหมายและอำนาจในการปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลประเภทข้าราชการ ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณแผ่นดิน และลูกจ้างเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน

 

 

ปี ๒๕๕๕

คำสั่ง มอบหมายและมอบอำนาจในการปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

คำสั่ง แต่งตั้งมอบหมายและมอบอำนาจในการปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการเงินและการพัสดุ

คำสั่ง แต่งตั้งที่ปรึกษา

คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายภาระหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้ช่วยอธิการบดี

คำสั่ง แต่งตั้งที่ปรึกษาสถาบันภาษาไทยสิรินธร

คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานผังแม่บทและสารสนเทศทางกายภาพ สำนักบริหารระบบกายภาพ

คำสั่ง การแต่งตั้งผู้รักษาการ

คำสั่ง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทน

      กัน

คำสั่ง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี

คำสั่ง แต่งตั้งรองอธิการบดี

คำสั่ง มอบหมายภาระหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้ช่วยอธิการบดี

คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี

 

ปี ๒๕๕๔

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาด้านกายภาพและภูมิสถาปัตยกรรม โครงการ ๑๐๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการ ๑๐๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ ๑๐๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดงานสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบ ๑๐๐ ปี

คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ โครงการประวัติศาสตร์ ๑๐๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งสถาบันวิจัยมนุษยศาสตร์

 

 


สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ พิธีการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๗๑, ๐-๒๒๑๘-๐๑๗๐, ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๙๗
ภาพจากคุณสมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร  คุณพิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร  และคุณปิยะนันธ์ กิติทัศน์เศรณี