link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

 

หน้าแรก หนังสือเวียนภายนอก
หนังสือเวียนภายนอก
เดือนมีนาคม PDF พิมพ์ อีเมล
เจ้าของหนังสือ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ เรื่อง
ม.ราชภัฏสกลนคร ศธ 0542.014.0/ว 639 19 มี.ค. 56 รับสมัครสอบแข่งขันบุคลคทั่วไปเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (จำนน 15 อัตรา)
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศธ 0524.11/529 18 มี.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท
ม.เชียงใหม่ ศธ 6393(17)/จ 070/56 22 มี.ค. 56 ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICOMOS 2013
สนง.ประสานงาน ที่ประชุมสภาข้าราชการ ปขมท 16/ว 11 13 มี.ค. 56 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร
(ปขมท)ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2556)
สนง.เลขาธิการวุฒิสภา สว (กอ) 0008/(สต) ว 86 25 มี.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์ในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กห 0462/894 5 มี.ค. 56 ขอเชิญร่วมสมทบทุน ทูลเกล้า ฯ ถวายบำรุงสภากาชาดไทย
กรมบัญชีกลาง กค (กวพ)0421.3/
ว 107
20 มี.ค. 56 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วท 5401/ว 194/56 22 มี.ค. 56 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม (ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาม-26 กรกฎาคม 2556)
สมาคมคนตาบอด
จังหวัดพิษณุโลก
สบพ 004/2556 28 ม.ค. 56 ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ ผ้าป่ามหากุศล สานสายใย สายใจ
สู่สายตา (วันที่ 8 มิถุนายน 2556)
ม.ราชภัฏนครราชสีมา ศธ 0544/ว 969 21 มี.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน
(จำนวน 136 อัตรา)
กระทรวงการคลัง กค 0421.3/ว 22 8 มี.ค. 56 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
ม.ทักษิณ ศธ 64/1432 21 มี.ค. 56 ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
นิด้า ศธ 0526.12/ว 505 15 มี.ค. 56 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ (ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2556)
สกอ. ศธ 0508/ว 322 18 มี.ค. 56 ขอความร่วมมือในการจัดบริการทางการศึกษาเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษาพิการ
คณะครุศาสตร์ - 19 มี.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวสารการขอรับบทความเผยแพร่ในวารสารวิชาการด้านคุณธรรมความดี
ม.ราชมงคลเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ศธ 0585.02/668 12 มี.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
บ.แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น จก. - 13 มี.ค. 56 ขอแจ้งข่าวการจัดงานแสดงสินค้า ProPak Asia 2013
(ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2556)
สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย สนร 16.3/2556 14 มี.ค. 56 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม (จำนวน 4 หลักสูตร)
กรมการพัฒนาชุมชน มท 0409.4/ว 0415 12 มี.ค. 56 การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2556
(วันที่ 1 เมษายน 2556)
ม.เกษตรศาสตร์ ศธ 0513.10101/4617 18 มี.ค. 56 ขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าประกวด
(ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2556)
ม.ขอนแก่น ศธ 0514.26.4/339 1 มี.ค. 56 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st Nong Khai CampusInternatiional Conferencr 2013 Building up
of the Research Based Knowledge for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-region (ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556)
หอการค้าไทย บสง/อญ 032/2556 14 มี.ค. 56 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา การลงทุนในพม่า ขุมทรัพย์ล้ำใกล้าแค่เอื้อม (วันที่ 2 เมษายน 2556)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กก 5201/ว 86 1 มี.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด ของ ททท (www.tourismthailand.org/marketingdatabase)
ม.นเรศวร ศธ 0527/ว 2367 21 ก.พ. 56 ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 9 (ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2556)
ม.เกษตรศาสตร์ ศธ 0513.10103/ว 1366 12 มี.ค. 56 รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (จำนน 6 ตำแหน่ง)
ม.เกษตรศาสตร์ ศธ 0513.202/ว 0821 11 มี.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน
(ตำแหน่งอาจารย์)
นิด้า ศธ 0526.07/ว 161 1 มี.ค. 56 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (วันที่ 4 เมษายน 2556)
รร.สารธรรมวิทยาคาร ศธ 04267.37/094 22 ก.พ. 56 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา แบ่งปันน้ำใจแด่เด็กยากไร้และด้อยโอกาส (วันที่ 26 มีนาคม 2556)
สกอ. ศธ 0504(3)/830 11 มี.ค. 56

ขอส่งประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย (วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี)

สกอ. ศธ 0507(4)/ว 284 7 มี.ค. 56 สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ทุนการศึกษาภาษาจีนประจำปีการศึกษา 2556
สกอ. ศธ 0508/ว 295 8 มี.ค. 56 โครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน ปี 2556
สกอ. ศธ 0507(2)/ว 296 8 มี.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่าย Community and Technological Camp Highlight 2013 (ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม-3 กันยายน 2556)
กรมทรัพยากรน้ำ ทส 0630/ว 253 13 มี.ค. 56 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่่ง Programme Officer for Donor Coordinator
สกอ. ศธ 0507(4)/ว 283 7 มี.ค. 56 การฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร Second International Training Course on Navigation and Satellite Positioning System (ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน-12 กรกฎาคม 2556)
สกอ. ศธ 0507(4)/ว 280 6 มี.ค. 56 รัฐบาลจีนประกาศให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2013/2014
สกอ. ศธ 0505(5)/ว 286 7 มี.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประชุม
สกอ. ศธ 0506(3)/ว 37 28 ก.พ. 56 ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง
แนวปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
สกอ. ศธ 0509(2)/ว 2 4 มี.ค. 56 กฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556
กระทรวงวิทยาศาสตร์ วท 5301/ว 0793 6 มี.ค. 56 ขอความร่วมมือในการติดประกาศรับสมัครงาน 
ม.มหิดล ศธ 0517.16/292 6 มี.ค. 56 ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา)
กระทรวงการต่างประเทศ กต 0903/ว 398 7 มี.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับความหลากหลายของชาวไทยมุสลิม
นิด้า ศธ 0526.06/ว 174 1 มี.ค. 56 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2556 เรื่อง พรมแดนใหม่
ของการบริหารการพัฒนา (วันที่ 1 เมษายน 2556)
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ชพส/ชพ 56/030 6 มี.ค. 56 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรทางการศึกษา (จำนวน 5 รุ่น)
สนง.ทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์
ทก (สพศ)/ว 004 19 ก.พ. 56 ขอความอนุเคราะห์ในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่าย เยาวชนพอเพียง (ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม-5 เมษายน 2556)
บ.ท็อป โซลเว้นท์ จก. ทซ 0403/13001 4 มี.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครงาน (ตำแหน่ง Export Sale/Domestic Sale)
ม.สยาม สน 0203.4/ว 46 1 มี.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป
(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 9 (ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม-12 กันยายน 2556)
กรมบัญชีกลาง กค 0428/ว 80 27 ก.พ. 56 ประชาสัมพันธ์วารสารกรมบัญชีกลาง
สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน พน 0201/1224 28 ก.พ. 56 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
สนง.เลขาธิการวุฒิสภา สว (กอ) 0008/ว 21 5 มี.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ
สกอ. ศธ 0508/ว 32 4 มี.ค. 56 ขอความร่วมมือเผยแพร่ คำพ่อสอน
สภาสตรีแห่งชาติ สสช 210/2556 1 มี.ค. 56 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง สตรีไทยก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน (วันที่ 18 มีนาคม 2556)
สกอ. ศธ 0507(4)/ว257 28 ก.พ. 56 ความร่วมมือด้านอาสาสมัครเกาหลีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมบัญชีกลาง กค (กวพอ) 0421.3/
ว 79
27 ก.พ. 56 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทสินค้าและบริการหรืองานโครงการที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
ม.เชียงใหม่ ศธ 6393(17)/จ 041/56 28 ก.พ. 56 ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICOMOS 2013 (ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2556)
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ศธ 0567.15/19 20 ก.พ. 56 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สมาคมศิษย์เก่า
บัณฑิตวิทยาลัย
สศบม.ว 0069/2556 22 ก.พ. 56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาสวัสดิ์ สกุลไทย์ ครั้งที่ 18 (วันที่ 16 มีนาคม 2556)
กรมทรัพยากรน้ำ ทส 0630/ว 210 4 มี.ค. 56 รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานงาน ณ สำนักงานเลขาธิการ
คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRCS)
สถาบันพระปกเกล้า พป 0002/ว 125 22 ก.พ. 56 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17
ม.มหาสารคาม ศธ 0530.17(2)/066 13 ก.พ. 56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม
วัดวชิราลงกรณวราราม วก 07/2556 19 ก.พ. 56 ขอเชิญร่วมงานและขอรับความสนับสนุนประชาสัมพันธ์
งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (วันที่ 25 มีนาคม 2556)
ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ศธ 5814/123/2556 27 ก.พ. 56 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ม.บูรพา ศธ 6600/ว 1316 28 ก.พ. 56 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ศธ 0522.01/ว 1001 27 ก.พ. 56 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
ม.ราชภัฏชัยภูมิ ศธ 0569.03(3).01/
ว 309
21 ก.พ. 56 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏชัยภูมิ
ม.ราชภัฏศรีสะเกษ ศธ 0572/ว 00520 21 ก.พ. 56 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สกอ. ศธ 0508/ว 30 26 ก.พ. 56 กำหนดจัดสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ
ประจำปี 2556
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ศธ 0519.1.06/504 22 ก.พ. 56 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมแลขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 7
(ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2556)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กจท/ว 622 22 ก.พ. 56 ขอความอนุเคราะห์ในการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งวิศวกร)
กรมบัญชีกลาง กค 0422.2/ว 76 22 ก.พ. 56 การกำหนดให้สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ
สนง.นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ทส 1009.8/ว 1625 5 ก.พ. 56 การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ชำนาญการของนิติบุคคล
กรมบัญชีกลาง กค (กวพ) 0421.3/
ว 63
15 ก.พ. 56 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ11121314151617181920ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 19 จาก 112

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ พิธีการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๕ ชั้น ๗ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๐๑, ๐-๒๒๑๘-๐๑๕๒, ๐-๒๒๑๘-๐๑๕๓ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๗๗
ภาพจากคุณสมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร  คุณพิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร  และคุณปิยะนันธ์ กิติทัศน์เศรณี