link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

 

หน้าแรก หนังสือเวียนภายนอก
หนังสือเวียนภายนอก
เดือนมกราคม PDF พิมพ์ อีเมล
เจ้าของหนังสือ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ เรื่อง
สถาบันลูกโลกสีเขียว GGI 653/2555 14 ธ.ค. 55 ขอเชิญส่งผลงานด้านการอนุรักษ์เข้าประกวด รางวัลลูกโลกสีเขียว
ครั้งที่ 15 ประจำปี 2556
รร.วัดตาลเสี้ยน (สีมาราษฎร์) ศธ 04155.058/9 10 ม.ค. 56 ตอบขอบคุณ
ส่วนประสานการจัดหาหนังสือ พิเศษ/2556 25 ม.ค. 56 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือนักธรรมฯ-กองทุนบรรพชา-อุปสมบทไถ่ชีวิตโคกระบือ
ม.มหิดล ศธ 0517.30/ว 00228 23 ม.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธืงาน Open House 2013
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556)
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มธบ 0501(1)/01390 22 ม.ค. 56 ขอเรียนเชิญร่วมโครงการอบรม (เรื่อง การสังเคราะห์งานวิจัย
ด้วยการวิเคราะห์อภิมาน ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2556)
สนง.อุทยานการเรียนรู้ สอร 02/ว 042 22 ม.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ
ประจำปี 2556 (ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2556)
สกอ. ศธ 0507(4)/ว 5 2 ม.ค. 56 แจ้งเปลี่ยนกำหนดเวลาจัดงาน China Senior College Exhibition Organization Committee (CSCE)
(ระหว่างวันที่ 29 เมษายน-1 พฤษภาคม 2556)
ม.มหิดล ศธ 0517.16/078 18 ม.ค. 56 ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัย
และพัฒนาคนพิการ (ปีที่ 9 ฉบับที่ 12)
รพ.ชลประทาน ศธ 0519.101.2/189 23 ม.ค. 56 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน 
ม.เกษตรศาสตร์ ศธ 0513.10110/
ว 012
10 ม.ค. 56 ขอเชิญประชุมและประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการปขมท
ประจำปี 2556 (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556)
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศธ 0524.04/0206 15 ม.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 11 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 3
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สวรส 111 25 ม.ค. 56 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ศธ 0522.01/ว 328 23 ม.ค. 56 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคล (ตำแหน่งอาจารย์)
สนง.ใหญ่พรรคครูไทย
เพื่อประชาชน
คพช 1/2556 1 ม.ค. 56 ประชาสัมพันธ์พรรคครูไทยเพื่อประชาชน
กรมบัญชกลาง กค (กวพ) 0421.3/
ว 21
18 ม.ค. 56 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กรมบัญชีกลาง กค (กวพอ) 0421.3/
ว 24
22 ม.ค. 56 ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ม.พะเยา ศธ 0590.06/ว 0198 14 ม.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2556
 
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สสอท(ว) 5/2556 21 ม.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ (การเรียนการสอน
ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์)
สมาคมสภามหาวิทยาลัย สสมท 004/2556 16 ม.ค. 56 ขอแจ้งกำหนดการการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร งานเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 3 (ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม และระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2556)
สถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา
สคพ 04/20/2556 16 ม.ค. 56 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556)
ม.นครพนม ศธ 0589.1/ว 0029 15 ม.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม (ระหว่างวันที่ 14 มกราคม-8 กุมภาพันธ์ 2556)
กรมทรัพยากรน้ำ ทส 0630/ว 89 24 ม.ค. 56 รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขาธิการ
คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRCS)
สกอ. ศธ 0509(2)/ว 65 21 ม.ค. 56 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 6) และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555
ม.ธรรมศาสตร์ ศธ 0516.13/ว 4422 18 ม.ค. 56 ขอเชิญชวนส่งบุคลกรเข้าร่วมโครงการอบรม (จำนวน 2 หลักสูตร)
สนง.จัดหารายได้
สภากาชาดไทย
หร 271/2556 15 ม.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวิ่งการกุศลแคนเซอร์ แคร์ ครั้งที่ 6 (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556)
ม.ราชภัฏนครราชสีมา ศธ 0544.5/ว 47 7 ม.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (จำนวน 16 สาขาวิชา)
ม.ทักษิณ ศธ 64.26/ว 0003 16 ม.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2556
(ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2556)
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ วศ.ม. 0408(4)/01111 1 ม.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ม.แม่ฟ้าหลวง ศธ 5914(6)/ว 0050 16 ม.ค. 56 ขอเชิญส่งบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร MFU-CONNEXION
ม.ราชภัฏเชียงราย ศธ 0532.01/ว 249 14 ม.ค. 56 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 (ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2556)
ม.เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
ศธ 0582.05/0093 10 ม.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดรับโอนข้าราชการ
ม.บูรพา ศธ 6625/ว 0025 16 ม.ค. 56 ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (ICPM)
ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2556)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ศธ 0512.22/0198 21 ม.ค. 56 แจ้งการซักซ้อมหนีไฟของคณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556)
สกอ. ศธ 0505(1)/ว 48 16 ม.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานศึกษาเป็นที่เลือกตั้ง
ม.เกษตรศาสตร์ ศธ 0513.10106/ปวก.51/ว 311 9 ม.ค. 56 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม การบรรยาย/อภิปราย/เสวนาและการเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51
(ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2556)
กระทรวงการคลัง กค 1001/2 2 ม.ค. 56 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค เรื่อง เรียนรู้สู่กูรูเศรษฐกิจ (วันที่ 26 มีนาคม 2556)
ม.เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก
ศธ 0580.303(5)/
ว 0036
17 ม.ค. 56 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่่่่่่่่่่ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ผ่านระบบออนไลน์
สกอ. ศธ 0508/ว 53 17 ม.ค. 56 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์โฆษณา STOP TEEN MOM
ชุด เอ-บี
กรมบัญชีกลาง กค (กวพ) 0421.3/
ว 9
11 ม.ค. 56 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กรมบัญชีกลาง กค (กวพ) 0421.3/
ว 11
11 ม.ค. 56 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปข 0001/784 14 ม.ค. 56 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธืการประกวดภาพถ่าย สุอยดแห่งประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3 (ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2556)
สนง.ศาลปกครอง ศป 0020/ว 10 16 ม.ค. 56 ขอส่งประกาศ ก.ศป. ในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 2 ฉบับ
(เล่มที่ 130 ตอนที่ 3 ก ลงวันที่ 11 มกราคม 2556)
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มธบ 0420/01225 12 ม.ค. 56 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
(ระหว่างวันที่ 3 เมษายน-22 พฤษภาคม 2556)
ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศธ 0550/ว 64 15 ม.ค. 56 รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(สายวิชาการ)
รร.ศีลาจารพิพัฒน์ ศธ 04231.17/8 7 ม.ค. 56 เรียนเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
(วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556)
สกอ. ศธ 0503(6)/ว 24 9 ม.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท-เอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556
ม.บูรพา ศธ 6611/ว 0071 8 ม.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิชาการ มนุษย์กับสังคม (ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2556)
ม.พะเยา ศธ 0590.35/ว 603 4 ม.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษา
(จำนวน 3 หลักสูตร) 
ม.ขอนแก่น ศธ 0514.10/ว 3763 18 ธ.ค. 55 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556
นิด้า ศธ 0526.07/ว 0005 8 ม.ค. 56 หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2556
สกอ. ศธ 0507(4)/ว 33 11 ม.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาไทยไปศึกษา
ณมหาวิทยาลัยอินดีย ปีการศึกษา 2013-2014
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
วท 5301/ว 0081 9 ม.ค. 56 ขอความร่วมมือติดประกาศรับสมัครงาน (ตำแหน่งลูกจ้าง)
ม.ราชภัฏมหาสารคาม ศธ 0540.02/ว 0075 5 ม.ค. 56 ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง รูปแบบและแนวทางการเรียนรู้ยุคใหม่ การเรียนรู้จาก Cloud Knowledge
(วันที่ 21 มกราคม 2556)
สนง.คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
วช 0001.2/ว 117 9 ม.ค. 56 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ "สร้างนักวิจัย
(ต้นกล้าวิจัย)" รุ่นที่ 12
 
ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น บว 0800/05 4 ม.ค. 56 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการ
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2556)
ม.เทคโนโลยีสุรนารี ศธ 5634/ว 64 20 ธ.ค. 55 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วม
การอบรม (หลักสูตรการใช้งานระบบการสอบออนไลน์เคลื่อนที่จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
ม.วลัยลักษณ์ ศธ 571700/ว 79 4 ม.ค. 56 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ฝึกอ่าน เขียน เรียนร้อยกรองทำนองไทย 4 ภาค (ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2556)
ม.ธรรมศาสตร์ ศธ 0516.46/ว 16 8 ม.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสหวิทยาการ
สนง.คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
วช 0005/ว 100 8 ม.ค. 56 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม (เรื่อง พลิกวิกฤตด้วยงานวิจัย เพื่อพัฒนา
การท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556)
กระทรวง ICT ทก (สรอ) 510/2555/
ว 2965
25 ธ.ค. 55 แบบสำรวจความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ว.เซาธ์อีสท์บางกอก ซ.อ.บ. 006/2556 10 ม.ค. 56 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 (วันที่ 29 พฤษภาคม 2556)
ม.หาดใหญ่ ม.ญ. 2300/2555 28 ธ.ค. 55 ขอเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2556)
ม.วลัยลักษณ์ ศธ 571700/ ม.ค. 56 ขอเชิญส่งผลงานประกวดสารคดีโทรทัศน์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ปลายด้ามขวาน 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จก.
ชสอ.ว 05/2556 8 ม.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมวลผล)
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มธบ 0406(6)/12389 21 ธ.ค. 55 ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (จำนวน 3 โครงการ)
สนง.เขตปทุมวัน กท 4401/ลต 28 11 ม.ค. 56 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(วันที่ 3 มีนาคม 2556)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศธ 0524.11/2255 28 ธ.ค. 55 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ม.มหิดล ศธ 0517.12/5896 2 ม.ค. 56 ขอเรีนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2556 (ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2556)
ม.ชินวัตร มชว 1526(ว)/2555 20 ธ.ค. 55 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอบทความวิจัย
(ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2556)
ธนาคารออมสิน สง 1/2556 2 ม.ค. 56

แจ้งครบกำหนดเงินฝากประเภทประจำ 11 เดือน ครั้งที่ 2

(ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2554-15 กรกฎาคม 2554)

กระทรวงการคลัง กค 0422.2/ว 149 24 ธ.ค. 55 การเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต
ชมรมสื่อสร้างสรรค์สังคม ชสส 150/2555 17 ธ.ค. 55 ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ (ระหว่างเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2556)
เอส พี เอส มีเดีย กรุ๊ป - 30 พ.ย. 55 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการติดต่อประสานงานต่าง ๆ 
ชมรมส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาเยาวชน
07/003/2556 3 ม.ค. 56 เชิญชวนร่วมสมทบองค์ผ้าป่าอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ณ วัดกิ่วแลหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556)
สกอ. ศธ 0507(2)/ว 1 2 ม.ค. 56 ประกาศรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
และภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ศธ 0522.01/ว 54 4 ม.ค. 56 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ
(ตำแหน่งช่างออกแบบงานพิมพ์)
ม.มหิดล ศธ 0517.16/ ม.ค. 56 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์)
สนง.โครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อนฯ
สนง.บภร.วดจ 001/2555 19 ธ.ค. 55 ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ (ระหว่างวันที่ 3-25 เมษายน 2556)
กรมธนารักษ์ กค 0309/ว 201 20 ธ.ค. 55

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 80 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี,เหรียญกษาปณ์
ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงคมนาคม และเหรียญกษาปณ์
ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข
เจ้าฟ้าภาณุรังษี สว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ในโอกาส
ที่วันประสูตริครบ 150 ปี

สกอ. ศธ 0505(2)/ว 11 3 ม.ค. 56 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(การเสริมสร้างทัศนคติค่าความนิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้หน่วยงาน)
สกอ. ศธ 0508/ว 232 28 ธ.ค. 55 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
(หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556)
กรมบัญชีกลาง กค (กวพ) 0421.3/
ว 487
26 ธ.ค. 55 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ม.มหิดล ศธ 0517.02/ว 0036 2 ม.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
(โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ)
ม.นเรศวร ศธ 0527.10/ว 8867 26 ธ.ค. 55 ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง บริหารพัสดุให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2556)
สนง.พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ BEDO-GEF 004/ว 11 4 ม.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคล
เพื่อปฏิบัติงาน(ตำแหน่งผู้จัดการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากร)
ม.สงขลานครินทร์ ศธ 0521.2.1004/
ว 117
24 ธ.ค. 55 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม (จำนวน 12 หลักสูตร)
ม.เกษตรศาสตร์ ศธ 0513.10109/
ว 0627
28 ธ.ค. 55 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารการสมัครสอบ (โครงการ EXPERTS Project Exchange by Promoting Quality Education )
องค์การสวนสัตว์  ทส 1101/1449 26 ธ.ค. 55 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย สวนสัตว์ของเรา 
สมาคมนักบริหารพัสดุ
แห่งประเทศไทย
สพท 136/2555 24 ธ.ค. 55 การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ยา การจัดหาไม่ยากอย่างที่คิด
(วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556)
ม.เกษตรศาสตร์ ศธ 0513.10103/
ว 6234
27 ธ.ค. 55 รับสมัครผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
ม.ราชภัฏยะลา ศธ 0559/ว 3837 27 ธ.ค. 55 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก (ตำแหน่งอาจารย์)
สำนักงาน ก.พ. นร 1013.4/66 26 ธ.ค. 55 โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2556
(วันที่ 12 มีนาคม 2556)
นิด้า ศธ 0526.06/ว 470 13 ธ.ค. 55 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการประจำปี 2556 (วันที่ 1 เมษายน 2556)
บ. เอส.ซี.เอส.ฟุตแวร์ จก. พร 009/2555 24 ธ.ค. 55 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์
(ระหว่างวันที่ 15 เมษายน-20 พฤษภาคม 2556)
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศธ 0578.28/6395 27 ธ.ค. 55 ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมนิทรรศการ และการประกวดแข่งขันโครงการ/งานสหกิจศึกษาดีเด่น (วันที่ 18 มกราคม 2556)
ม.เทคโนโลยีสุรนารี ศธ 5602(3)/ว 509 25 ธ.ค. 55 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร (พนักงานสายวิชาการ)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ศธ 0519.38/586 20 ธ.ค. 55 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเข้าร่วมการประชุม
ทางวิชาการระดับชาติ "ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 7"
(ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2556)
กองอำนวยการจัดงานกาชาด หร 6878/2555 13 ธ.ค. 55 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
การประกวดสุขภาพเด็กงานกาชาด ประจำปี 2556 (อายุ 1-5 ปี)
ม.สงขลานครินทร์ ศธ 0521.3/ว 2689 14 ธ.ค. 55 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญร่วมงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2555 (ระหว่างวันที 10-12 มกราคม 2556)
ม.เทคโนโลยีสุรนารี ศธ 5633/ว 19 25 ธ.ค. 55 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
(ระดับบัณฑิตศึกษา)
ศูนย์การแปลและบริการ
ด้านภาษา
157/2555 17 ธ.ค. 55 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม (จำนวน 5 หลักสูตร)
ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ศธ 0587/ว 4265 20 ธ.ค. 55 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (ระดับปริญญาตรี)
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศธ 0586.04/ว 1988 26 ธ.ค. 55 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (ตำแหน่งอาจารย์)
สถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา
สคพ 05/378/2555 20 ธ.ค. 55 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลการวิจัย
(วันที่ 9 มกราคม 2556)
กรมบัญชีกลาง กค 0406.4/ว 480 19 ธ.ค. 55 พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2555
กรมบัญชีกลาง กค (กวพ) 0421.3/
ว 474
14 ธ.ค. 55 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กรมบัญชีกลาง กค (กวพ) 0421.3/
ว 475
14 ธ.ค. 55 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ11121314151617181920ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 19 จาก 110

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ พิธีการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๕ ชั้น ๗ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๐๑, ๐-๒๒๑๘-๐๑๕๒, ๐-๒๒๑๘-๐๑๕๓ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๗๗
ภาพจากคุณสมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร  คุณพิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร  และคุณปิยะนันธ์ กิติทัศน์เศรณี