link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 cca tvlink36 cca vilink36 cca musiclink36 booklink36 cca newsfacebook 504

 

หน้าแรก หนังสือเวียนภายนอก
หนังสือเวียนภายนอก
เดือนตุลาคม PDF พิมพ์ อีเมล
เจ้าของหนังสือ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ เรื่อง
ม.หอการค้าไทย - 24 ต.ค. 55

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาฯ
(วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555)

สกอ. ศธ 0575/ว 1294 19 ต.ค. 55

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน CIT2013& UniNOMS2013 (ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2556)

กรมบัญชีกลาง กค (กวพอ) 0421.3/
ว 418
19 ต.ค. 55

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

กรมบัญชีกลาง กค (กวพอ) 0421.3/ว 419 19 ต.ค. 55

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนกังานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อการตรวจสอบ

ม.มหาสารคาม ศธ 0530.1(1.1.3)/
ว 5336
11 ต.ค. 55

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2555 (วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555)

สนง.ประกันสังคม รง 0617/ว 2217 17 ต.ค. 55

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ศธ 0567.9/ว.นก 1474 11 ต.ค. 55

เชิญผู้บริหารสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐแนวใหม่ 

ม.รามคำแหง ศธ 0518.02/1418 17 ต.ค. 55

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการฯ
ประจำปี 2554-2555 (วันที่ 17 ธันวาคม 2555)
 

ม.นเรศวร สมศ.มน/ว 007 11 ต.ค. 55

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพของหน่วยงานระดับต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษา
 

มติชน - 22 ต.ค. 55

เชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
 

ม.แม่โจ้ ศธ 0523.1.5/ว 157 10 ต.ค. 55

ขอเชิญเข้าทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2555
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555)
 

ม.บูรพา ศธ 6600/ว 7333 12 ต.ค. 55

ขอเรียนเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายฟ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2555 (วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555)

ม.รังสิต มรส 6500/719 18 ต.ค. 55

ขอเรียนเชิญร่วมส่งผลงานเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2556 (ในวันที่ 4 เมษายน 2556)

การประปาส่วนภูมิภาค มท 55011/4803 19 ต.ค. 55

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน การประปา
ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2555 (ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555)
 

ม.ศิลปากร ศธ 0520.208/ว 094 11 ต.ค. 55

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบัน
อุดมศึกษาทั่วประเทศประจำปี 2556 หัวข้อ เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2556)
 

กรมบัญชีกลาง กค 0420.1/ว 410 11 ต.ค. 55

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการเงินกู้กับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิ
ในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (ระบบบำเหน็จ
ค้ำประกัน) เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

สนง.พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ
วท 5309/ว 3385 10 ต.ค. 55

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Asian cnfernce
on Remote Sensing ครั้งที่ 33 ประจำปี 2555 ACRS 2012 (ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2555)
 

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย พภ 2113/605 9 ต.ค. 55

ขอเชิญร่วมฟังการอภิปรายทางวิชาการ
(ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555)

สมาคมนักบริหารพัสดุ
แห่งประเทศไทย
สพท 89/2555 15 ต.ค. 55

การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคการจัดทำ TOR
การทำสัญญาและแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย ป.ป.ช.
มาตรา 103/7 (ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2555)

ม.เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
ศธ 0582.20/4408 3 ต.ค. 55

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและให้เกียรติร่วมถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ประจำปีพุทธศักราข 2555
(วัดจักรวรรดิราชาวาสนวรมหาวิหาร
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555)
 

กระทรวงการคลัง กค 0422.3/ว 122 17 ต.ค. 55

การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ม.ราชภัฏจันทรเกษม ศธ 0562.03/
ว 1444
15 ต.ค. 55

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการสัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6 เรื่อง การศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในประชาคมอาเซียน (วันที่ 7 ธันวาคม 2555) 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
ศธ 0525.6/0455 8 ต.ค. 55

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ม.มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
ศธ 6100/1569 1 ต.ค. 55

ขอเชิญชวนเข้าอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 - กันยายน 2556)

กรมบัญชีกลาง กค 0406.4/ว 413 12 ต.ค. 55

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2555
 

สนง.เลขาธิการวุฒิสภา สว (ลปปช) 0008/(ต) ว 200 18 ต.ค. 55

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

สกอ. ศธ 0507(2)/ว 1240 9 ต.ค. 55

การประสานการศึกษาดูงานของคณะการศึกษาไทยและแนวทาง
ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับสิงค์โปร์
 

สกอ. ศธ 0507(5)/ว 1252 12 ต.ค. 55

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
Thai Higher Education Review

ม.ราชภัฏสวนดุสิต ศธ 0566.04/685 15 ต.ค. 55

ขอเชิญร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2013
(วันที่ 14 มีนาคม 2556)

สนง.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นร 0109/ว 7891 10 ต.ค. 55

การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ

ประจำพุทธศักราช 2556

สมาคมนักวิจัย สนว 2555/351 11 ต.ค. 55

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
(ระหว่างวันที่ 17-24 ธันวาคม 2555)

รร.วัดศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ศธ 04007.234/
ว 477
1 ต.ค. 55

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จัดตั้งกองผ้าป่ามหากุศลช่วยเหลือการศึกษาของเด็กพิการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก สม 1255/2555 15 ต.ค. 55

ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
น้ำนมดิบ)

สนง.วิจัยและพัฒนาการ
ทางทหาร
กห 0428/2063 10 ต.ค. 55

รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักวิจัย

นิด้า ศธ 0526.06/ว 432 8 ต.ค. 55

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการประจำปี 2556 (ในวันที่ 1 เมษายน 2556)

กรมธนารักษ์ กค 0309/ว 148 8 ต.ค. 55

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 150 ปี วันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120 ปี วันพระราชสมภพ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
 

กรมบัญชีกลาง กค 0409.3/ว 403 8 ต.ค. 55

การเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ  e-GP ระยะที่ 2 ไปยังระบบ GFMIS Web Online 

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ศธ 0522.01/
ว 5233
11 ต.ค. 55

ขอเชิญชวนบริจาคเงินร่วมสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2555

ม.ราชภัฏรำไพรรณี ศธ 0552.8/ว 113 10 ต.ค. 55

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6
(ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2555)
 

ม.นเรศวร ศธ 0527/12997 8 ต.ค. 55

ขอเชิญเข้าร่วมส่งบทความวิชาการและเข้าร่วมประชุมนานาชาติ (ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2555)

ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ศธ 5810.1/198/2555 19 ก.ย. 55

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
(ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
) 

นิด้า ศธ 0526.06/ว 431 8 ต.ค. 55

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556

สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา ศธ 0301/ว 3335 1 ต.ค. 55

ขอเชิญร่วมโดยเสด็จจพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 (ณ วัดศรีสุทธาวาส วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555)

ม.ศิลปากร ศธ 0520/4861 11 ต.ค. 55

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจำปี 2555 (ณ วัดแก้วพิจิตร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555)

ม.แม่โจ้ ศธ 0523.1.28/028 9 ต.ค. 55

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการจัดทำระบบควบคุมภายในมุ่งสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์นานาชาติ (ในวันที่ 26 ตุลาคม 2555) 

ม.ธรรมศาสตร์ ศธ 0516.32/ว 1151 5 ต.ค. 55

ขอความนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
(ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา)

ม.มหิดล สศบม.ว 0356/2555 8 ต.ค. 55

เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน
(ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2555)

ม.ราชภัฏเทพสตรี ศธ 0549/ว 1854 10 ต.ค. 55

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี

ม.ราชภัฏราชนครินทร์ ศธ 0548/ว 1013 3 ต.ค. 55

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2555
(ณ วัดหนองใหญ่ราษฎร์บำรุง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2555)

ศาลากลางจังหวัดเลย ลย 0016.3/
ว 05606
18 ก.ย. 55

การสร้างพระบรมธาตุเจดีย์พระพุทธเจ้าฯ มหาธาตุจุฬามณี
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  

กรมประชาสัมพันธ์ นร 0201.01/ว 2910 9 ต.ค. 55

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมประชาสัมพันธ์
(ณ วัดโพลเลา วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555)
 

ม.เชียงใหม่ ศธ 6392(1)/ว 1498 10 ต.ค. 55

ขอเชิญร่วมทำบุญและร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ณ วัดฝายหิน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555)

รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น ศธ 04007.152/
ว 645
17 ก.ย. 55

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา (วันที่ 21 ตุลาคม 2555)

ม.ธรรมศาสตร์ ศธ 0516.36/ว 480 10 ต.ค. 55

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี สถาบันไทยคดีศึกษา เรื่อง จิตรกรรมพุทธศาสนาสมัยพุกาม ครั้งที่ 5 ช่องว่างความรู้ จากจิตรกรรมพุกามที่หายไป (วันที่ 31 ตุลาคม 2555)

ม.บูรพา ศธ 6632/ว 1873 2 ต.ค. 55

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด (จำนวน 13 หลักสูตร) 

สำนักงบประมาณ นร 0701/ว 9 9 ต.ค. 55

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ปี 2555 (ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555)
 

กระทรวงการคลัง กค 0422.2/ว 115 2 ต.ค. 55

การลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

กระทรวงการคลัง กค 0422.2/ว 116 2 ต.ค. 55

การห้ามเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต 

สกอ. ศธ 0507(5)/
ว 1212
3 ต.ค. 55

รัฐบาลฝรั่งเศสประจำประเทศไทยให้ทุนการศึกษา
(โครงการ The Junior Research Fellowship Program)

กรมบัญชีกลาง กค 0406.5/ว 394 3 ต.ค. 55

พระราชกฤษฎีกาจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 

สกอ. ศธ 0509.6(1.12)/
ว 1235
8 ต.ค. 55

ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

ม.สยาม - 9 ต.ค. 55

ขอเรียนเชิญร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2556)

ม.ราชภัฏลำปาง ศธ 0534/ว 1582 9 ต.ค. 55

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (ตำแหน่งอาจารย์)

สนง.การตรวจเงินแผ่นดิน ตผ 0001/ว 137 21 ก.ย. 55

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจำปี 2555 (ณ วัดสวนดอก วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555)
 

ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด ศธ 0571.05/ว 147 4 ต.ค. 55

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2555
(ณ วัดป่าทรงธรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2555)

ยูนิเซฟ - 26 มิ.ย. 55

โครงการระดมทุนนด้วยการบริจาคผ่าเจ้าหน้าที่ระดมทุนโดยตรง

ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด ศธ 0571.02/ว 053 5 ต.ค. 55

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กษ 0212/ว 9349 2 ต.ค. 55

การสรรหาปราชญ์การเกษตรของแผ่นดินประจำปี 2556 

กระทรวงการคลัง กค 0422.2/ว 111 24 ก.ย. 55

การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบ
การเบิกจ่าย
 

สำนักงบประมาณ นร 0704/ว 2 3 ต.ค. 55

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณรายการค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
 

ม.นเรศวร ศธ 0527.21.01(4)/1118 26 ก.ย. 55

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิชาการ
ในการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในหัวข้อ CONVERSATION WITH ASEAN DIFFERENCE: Security Prosperity (ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2556)

กระทรวงสาธารณสุข สธ 0210/531 25 ก.ย. 55

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมงานประชุม
7th Asia-Pacific Action Alliance on Human Resources
for Health (AAAH) (ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 255)

สกอ. ศธ 0510/ว 62 2 ต.ค. 55

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัปดาห์รณรงค์
เนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียน ประจำปี 2555
(ระหว่างวันที่ 2-12 ตุลาคม 2555)
 

กรมบัญชีกลาง กค 0420.1/ว 383 27 ก.ย. 55

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงิน
โดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
(ระบบบำเหน็จค้ำประกัน) เพิ่มเติมครั้งที่ 1

สกอ. ศธ 0506(2)/ว 1215 3 ต.ค. 55

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนการสอนระดับ
อุดมศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง (วันที่ 24 ตุลาคม 2555)

สนง.คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สม 0001/ว 2450 2 ต.ค. 55

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
(ตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)

เครือข่ายการประเมินแห่งชาติ TEN2012/C009 26 ก.ย. 55

ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ
(ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2555)
 

การเคหะแห่งชาติ พม 5135/1239 5 ต.ค. 55

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคีการเคหะแห่งชาติ
ประจำปี 2555 (ณ วัดท่าเคย วันที่ 3 พฤศจิกายน 2555)
 

สกอ. ศธ 0504(3)/4996 28 ก.ย. 55

ขอส่งประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย
(วิทยาลัยชุมชนระนอง)

รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ศธ 55/ว 1198 2 ต.ค. 55

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
 

ม.สงขลานครินทร์ ศธ 0521.2.1004/
ว 092
20 ก.ย.55

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่
ข่าวการอบรม (จำนวน 7 หลักสูตร)

ม.สงขลานครินทร์ ศธ 0521.5/ว 81579 25 ก.ย. 55

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชกาารและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
ทางการจัดการ ระดับปริญญาตรีระดับชาติ ประจำปี 2556
เรื่อง วิจัยก้าวใหม่ เพื่อธุรกิจไทยยั่งยืน ครั้งที่ 2
(วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555)
าพันธ์ 2556)

กรมบัญชีกลาง กค 0421.4/ว 388 28 ก.ย. 55

การขึ้นทะเบียนรายชื่อให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

กรมบัญชีกลาง กค 0406.5/ว 391 1 ต.ค. 55

พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

กรมบัญชีกลาง กค 0401.2/ว 385 27 ก.ย. 55 ประชาสัมพันธ์หนังสือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
สมาคมกีฬาคนพิการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สกพอ 041/2555 27 ก.ย. 55 ขอเชิญร่วมสมทบทุนโครงการผ้าป่ามหากุศลกีฬาช้างเผือกคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วันที่ 15-19 มกราคม 2556)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ศธ 0512.22/1361 3 ต.ค. 55 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน และผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2555 (ณ วัดท่าระหัด วันที่ 3 พฤศจิกายน 2555) 
สกอ. ศธ 0501(1)/ว 888 24 ก.ย. 55 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 (ณ วัดพรหมนิวาสวรวิหาร วันที่ 3 พฤศจิกาย 2555)
กระทรวงยุติธรรม ยธ 02001/3709 3 ก.ย. 55 ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจำปี 2555
(ณ วัดมัชฌิมาวาส วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555)
มูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวัน ม.พ.ค.ก. 0124/2555 1 ต.ค. 55 ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลฯ FOUNDATION CLASSIC SPECIAL MATCH (วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555) 
สนง.คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
วช 0005/ว 7842 2 ต.ค. 55 ขอเชิญประชุมประชาพิจารณ์เรื่อง (ร่าง) นโยบายยุทธศาสตร์และระบบสนับสนุนการตัดสินใจแผนวิจัยด้านอาหารและความมั่นคง
แห่งชาติ ปี 2555-2559 (วันที่ 10 ตุลาคม 2555)
ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศธ 0561/ว 01163 3 ก.ย. 55 ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มูลนิธิ พลเอกเปรม
ติณสูลานนท์
72/2555 12 ก.ย. 55 ขอเชิญชมการแสดงละครเพลง เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน (รักเพลง รักแผ่นดิน 6) (วันที่ 17 พฤศจิกายน 2555)
AMBASSADE DE FRANCE EN THAILAND - 25 ก.ย. 55 2013 Junior Research Fellowship Program
สกอ. ศธ 0501(1)/ว 1206 1 ต.ค. 55 ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันผลงานศิลปะและออกแบบ 
ม.เกษตรศาสตร์ ศธ 0513.10510/391 17 ก.ย. 55 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555)
 
วัดดอนจำปา 1/2555 25 ก.ย. 55 ขอความสนับสนุนสร้างซู้มประตู (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2555)
ม.แม้ฟ้าหลวง ศธ 5900/ว 7510 21 ก.ย. 55 ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2555 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มูลนิธิวิจัยและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม
ทางปกครอง
ว.พ.ปค.ว 42/2555 26 ก.ย. 55 ขอเชิญส่งผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีการพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง รุ่นที่ 4
ม.สยาม มส 0301/ว 1101 24 ก.ย. 55 ขอเชิญร่วมทำบุญและร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 (ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555)
กรมบัญชีกลาง กค 0428/ว 379 24 ก.ย. 55 คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง 
เครือข่ายภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อม
ภท 0001/2555 24 ก.ย. 55 ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ (เรื่อง ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมส่งเสริมความสำเร็จขององค์กรอย่างไร วันที่ 2 พฤศจิกายน2555)
กรมบัญชีกลาง กค (กวพ) 0421.3/
ว 778
24 ก.ย. 55 แนวทางการปฎิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
สถาบันพัฒนาบุคลากร - 25 ก.ย. 55 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากร STC
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ11121314151617181920ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 19 จาก 107

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ พิธีการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๕ ชั้น ๗ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๐๑, ๐-๒๒๑๘-๐๑๕๒, ๐-๒๒๑๘-๐๑๕๓ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๗๗
ภาพจากคุณสมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร  คุณพิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร  และคุณปิยะนันธ์ กิติทัศน์เศรณี