link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

 

หน้าแรก หนังสือเวียนภายนอก
หนังสือเวียนภายนอก
เดือนกรกฎาคม PDF พิมพ์ อีเมล

 

เจ้าของหนังสือ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ เรื่อง
กรมบัญชีกลาง กค 0406.5/ว 192 25 ก.ค. 57 บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม)
กระทรวงการคลัง กค 0421.3/ว 61 17 ก.ค. 57 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ม.มหาสารคาม ศธ 0530.1(1.1.3)/ว 3684 21 ก.ค. 57 ขอเรียนเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ
กระทรวงพลังงาน พน 0201/2255 18 ก.ค. 57 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงพลังงาน ประจำปี 2557
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ทส 1200/ว 709 17 ก.ค. 57 ขอเชิญสถาบันการศึกษาเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
บ.แบ็งค็อค เอ็กซ์ชิบิชั่น จก. - 21 ก.ค. 57 ขอประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า Food & Hotel Thailand 2014
สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม - 14 ก.ค. 57 ขอเรียนเชิญส่งบุคคลเข้าอบรมหลักสูตร พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ม.พายัพ มพย 0201/235 15 ก.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการและนำเสนอบทความวิชาการ/วิจัย
สนง.พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ วท 5308/ว 2000 21 ก.ค. 57 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่
สนง.เศรษฐกิจการคลัง กค 1001/ว 1863 23 ก.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ
ส.เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นร 0401.2/ว 2359 23 ก.ค. 57 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สนง.สภาความมั่นคงแห่งชาติ นร 0807/3115 24 ก.ค. 57 ประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
สกอ.  ศธ 0507(3)/ว 342 18 ก.ค. 57 การประชุม UMAP International Conference 2014 ณ ประเทศญี่ปุ่น
กรมบัญชีกลาง กค 0406.5/ว 181 16 ก.ค. 57 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 81/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521
ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ศธ 0579.09/2514 5 มิ.ย. 57 เชิญร่วมส่งผลงานและร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ราชมงคลกรุงเทพ 2557
สนง.คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ศธ 04010/894 17 ก.ค. 57 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และคัดเลือกบุคคลเข้ารับบุคคลเข้ารับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สม 0001/ว 1415 16 ก.ค. 57 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557
สกอ. ศธ 0508/ว 333 17 ก.ค. 57 ค่านิยมหลักของคนไทยเพื่อสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง
กระทรวงการคลัง กค 0422.3/ว 57 7 ก.ค. 57 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ชพส/ชพ 57/025 10 ก.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก
กระทรวง ICT ทก 0206/ว 4786 10 ก.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม ฯ
สนง.คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
สม 0001/ว 1480 18 ก.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหาร ระดับสูง)
ส.เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นร 0401.2/ว 2284 21 ก.ค. 57 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กรุงเทพประกันชีวิต - 8 ก.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรม BLA Happy Life คีตะมวยไทย เต้นล่าไลค์ ลุ้นเงินแสน
บ.รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รฟฟท 071615/257 16 ก.ค. 57 ประกาศรับสมัครงาน
ม.ขอนแก่น ศธ 0514.8/ว 2200 30 มิ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธืและขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10
ม.ราชภัฏอุดรธานี ศธ 0543/ว 1196 9 ก.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ The 6th International Science Social Science Engineering and Energy Conference I-SEEC 2014
สถาบันอนุญาโตตุลาการ ยธ 0901.1/434 17 ก.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคล
กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
ทส 0811/ว 7495 18 ก.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง รับมืออย่างไรกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
สนง.ป.ป.ช. ปช 0035/ว 0006 8 ก.ค. 57 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
สนง.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ สทช 5002/ว 21596 9 ก.ค. 57 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช ประจำปี พ.ศ. 2557
ม.ราชภัฏนครราชสีมา ศธ 0544/ว 2541 15 ก.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน
นิด้า ศธ 0526.01/ว 1018 8 ก.ค. 57 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการเสวนา
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศธ 5801/3427 8 ก.ค. 57 ขอเชิญร่วมถวายผ้ากฐินของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2557
ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศธ 0561/พิเศษ สทส 031/57 8 ก.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสั่งซื้อหนังสือชุดเปิดชุมทอง วรรณกรรมท้องถิ่นได้
ม.มหิดล ศธ 0517.20/1779 16 มิ.ย. 57 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม
ม.มหิดล ศธ 0517.124/2677 1 ก.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ รุ่นที่ 16
การเคหะแห่งชาติ พม 5103/016 10 ก.ค. 57 ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดการเขียนข้อกำหนดหัวข้อโครงการวิจัย
สนง.คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
วช 0001.7/ว 5017 7 ก.ค. 57 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย
สกอ. ศธ 0507(5)/ว 308 10 ก.ค. 57 การจัดทำหลักสูตรร่วมของสถาบันอุดมศึกษาไทย ประจำปี 2557
สกอ. ศธ 0509(5).7/ว 471 8 ก.ค. 57 สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ศธ 5801/3707 15 ก.ค. 57 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร การบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเชิงบูรณาการ รุ่นที่ 10
สนง.คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
วช 0002/ว 1404 9 ก.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุม/สัมมนา ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
ส.วิจัยบทบาทหญิงชาย
และการพัฒนา
GDRI 037/2557 8 ก.ค. 57 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง ปี 2558
สกอ. ศธ 0507(4)/ว 306 10 ก.ค. 57 มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย ประจำปี 2557-2558
สกอ. ศธ 0507(4)/ว 304 10 ก.ค. 57 ประชาสัมพันธ์โครงการ SEAMEO-Australia Education Links Award ประจำปี 2557
สกอ. ศธ 0507(4)/ว 305 10 ก.ค. 57 ประชาสัมพันธ์โครงการ SEAMEO-JAPAN Education for Sustainable Development Award ประจำปี 2557
สกอ. ศธ 0508/ว 313 15 ก.ค. 57 การสอดส่องดูแลนิสิตนักศึกษา
สมาคมคนตาบอด
แห่งประเทศไทย
ศบนล 012/2557 2 ก.ค. 57 ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า โครงการ ทอดผ้าป่ามหากุศล สานสายใย สายใจ สู่สายตา
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน 2014/180c 2 ก.ค. 57 รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัยและการสอน Fulbright Thai Visiting Scholar Program และทุน Fulbright-Junior Research Scholarship ประจำปี 2558
ม.ราชภัฏเชียงราย ศธ 0532.01/ว 3064 25 มิ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมและขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
สกอ. ศธ 0503(4)/ว 295 8 ก.ค. 57 ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน ตช 0015(บก.6)5/1708 15 ก.ค. 57 ประชาสัมพันธ์ห้ามไม่ให้ฝ่าฝืน เครื่องหมายเส้นห้ามหยุดหรือจอดรถ บริเวณ จุฬา ซอย 42
หอการค้าไทย พธอ/ห 004/2557 10 ก.ค. 57 ขอเชิญร่วมงานเสวนา
นิด้า ศธ 0526.10/014 8 ก.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง Becoming an IT specialist
นิด้า ศธ 0526.01/ว 1032 9 ก.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2557
ปขมท ปขมท 17/ว 093 7 ก.ค. 57 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร (ปขมท) ครั้งที่ 3
ม.เกษตรศาสตร์ ศธ 0513.10510/424 7 ก.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา
(ภาคต้น) ปีการศึกษา 2557
 
หมอชาวบ้าน มชบ 199/ว 448/2557 9 ก.ค. 57 แนะนำร่วมเผยแพร่หนังสือ พลังขับเคลื่อน การจัดการตนเองของแผ่นดินไทย
กรมบัญชีกลาง กค (กวพอ) 0421.3/ว 165 2 ก.ค. 57 การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สำนักงบประมาณ นร 0718/ว 61 30 มิ.ย. 57 ซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างพนักงานราชการ
กรมบัญชีกลาง กค 0406.5/ว 158 27 มิ.ย. 57 โครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ศธ 0567/3065 5 ก.ค. 57 ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
บ. แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จก. ปท 017/57 3 ก.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บริการงานพิมพ์ทางวิชาการ
ม.ราชภัฏชัยภูมิ ศธ 0569.01(1).03/
ว 221
16 มิ.ย. 57 การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ม.ราชาภัฏราชนครินทร์ ศธ 0548/592 24 มิ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 5 หัวข้อ คุณภาพงานวิจัย เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ศธ 0519.12/2662 1 ก.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานครบรอบ 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนง.บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ สบร 03/ว 121 8 ก.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา OKMD Fast Forward Talk 2014
ราชบัณฑิตยสถาน รถ 0004/ว 920 27 มิ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ม.ธรรมศาสตร์ ศธ 0516.34/ว 1056 4 ก.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ศธ 0555/ว 1260 3 ก.ค. 57 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
บ.ไทยไฮดรอลิคเครื่องกล - 27 มิ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
กรมเจ้าท่า คค 0315.2/25507 4 ก.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์เพื่อปฐมนิเทศโครงการ งานศึกษาทบทวนความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในรายละเอียดเพื่อก่อสร้างท่าเรือที่จังหวัดชุมพร
กระทรวงการต่างประเทศ กต 0208/ว 5933 7 ก.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ
สกอ. ศธ 0501(1)/ว 268 30 มิ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ร่วมทำบุญนาฬิกาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นคูณมหาเศรษฐี โครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง ต่อต้าน
ยาเสพติด
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน ผผ 15/ว 84 3 ก.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จริยธรรม ความพอเพียงและรักษาสิ่งแวดล้อม
นิด้า ศธ 0526.09/ว 07 26 มิ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐ
สถาบันคลังสมองของชาติ สคช 01 ว.545/2557 30 มิ.ย. 57 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร บทบาทสถาบันอุดมศึกษากับการจัดการอาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่วิถีพัฒนาอาเซียน วทท 40/001 30 มิ.ย. 57 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 (วทท 40)
สนง.สออ.ประเทศไทย สออ 57/ว 0038 24 มิ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ สออ ประเทศไทย ครั้งที่ 33
ม.ขอนแก่น ศธ 0514.1.18/ว 361 20 พ.ค. 57 การประชุมวิชาการนานาชาติด้านสันติศึกษาและการจัดการความขัดแย้ง ครั้งที่ 1
สนง.รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ทก (สรอ) 510/2557/ว 1087 12 มิ.ย. 57 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและชมผลงานทางนิทรรศการ e-Gov Day 2014 by EGA e-Government for All ชีวิตยุคใหม่ ขับเคลื่อนไปกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ราชินีมูลนิธิ 677/2557 30 มิ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ม.ราชภัฎสวนดุสิต ศธ 0566.11/ว 4 24 มิ.ย. 57 ขอเชิญร่วมสัมมนาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
นิด้า ศธ 0526.06/935 24 มิ.ย. 57 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557
ม.เกษตรศาสตร์ ศธ 0513.10818/253 24 มิ.ย. 57 ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย รุ่นที่ 36-37 และหลักสูตร ผุ้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 36-37
สมาคมส่งเสริมการวิจัย สสว 92/2557 1 ก.ค. 57 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
สนง.พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ วท 5307/ว 1640 25 มิ.ย. 57 ประกาศรับสมัครนักศึกษาสหกิจ ประจำปี 2557
สกอ. ศธ 0508/ว 130 25 มิ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สนับสนุนงานของมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ฯ
กรมบัญชีกลาง กค 0401.4/ว 159 27 มิ.ย. 57 ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง
ม.ขอนแก่น ศธ 0514.10/ว 1787 25 มิ.ย. 57 ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557
สกอ. ศธ 0507(4)/ว 249 26 มิ.ย. 57 ประชาสัมพันธ์การจัดสรรอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโสและอาสาสมัครญี่ปุ่น
กรมบัญชีกลาง กค (กวพอ) 0421.3/ว 161 30 มิ.ย. 57 การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น
มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ว.4/2557 24 มิ.ย. 57 โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สิน
แห่งประเทศไทย
TAF 06/228/2557 24 มิ.ย. 57 ขอความกรุณาเผยแพร่ข่าวการประกวดสุนทรพจน์ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาชาติ
ม.เทคโนโลยีสุรนารี ศธ 5602(3)/ว 299 20 มิ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
ม.เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
ศธ 0582.37/0096 20 มิ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ม.นเรศวร ศธ 0527/ว 09220 20 มิ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ พร้อมส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา สคพ 271 23 มิ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ
ส.เครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ควอท 91/2557 16 มิ.ย. 57 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี
ม.แม่โจ้ ศธ 0523.29/ว 48 13 มิ.ย. 57 ขอส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1
กระทรวงการคลัง กค 0421.3/ว 47 16 มิ.ย. 57 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กรมประชาสัมพันธ์ นร 0219.05/ว 1348 23 มิ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติให้สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ทรงเป็นบุคคลสำคํยของโลก
สกอ. ศธ 0508/ว 235 23 มิ.ย. 57 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการ
สนง.ศาลปกครอง ศป 0024/ว 74 19 มิ.ย. 57 ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2557
ม.ศรีปทุม มศป 0402/พิเศษ 24 มิ.ย. 57 ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่น ชดยส 018/2557 23 มิ.ย. 57 ขอเชิญร่วมกิจกรรมและบริจาคสมทบทุนการดำเนินการจัดสร้าง พระพุทธเมตตาบารมี ศรีชินราช ประสาธน์บรมบพิตร ภายใต้โครงการ พุทธปฏิมา ใต้ร่มพระบารมี
สมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศมข 024/2557 25 มิ.ย. 57 ขอเรียนเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่า มข เพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2557
กระทรวงการคลัง กค 0406.4/ว 49 23 มิ.ย. 57 ค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ทปอ ทปอ 57/ว 0229 1 ก.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
บ.บีเอ็มซี 1999 จก. - 20 มิ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
ม.ราชภัฏนครราชสีมา ศธ 0544.9/ว 030 17 มิ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพัฯธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารชุมชนวิจัย
รางวัลไทย ยุทธศาสตร์ชาติ คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน - 20 มิ.ย. 57 ชิญเข้าร่วมโครงการ หนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง ประกาศเกียรติคุณ นักบริหารดีเด่น ประจำปี 2557
สกอ. ศธ 0507(2)/ว 206 17 มิ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านอาเซียน เรื่อง อาเซียน แตกต่างอย่างกลมกลืน
สกอ. ศธ 0507(4)/ว 186 12 มิ.ย. 57 ขอประชาสัมพันธ์การเสนอผลงาน/โครงการวิจัยสมัครเข้ารับรางวัล
สกอ. ศธ 0501(1)/ว 256 27 มิ.ย. 57 ขอส่งสำเนาหนังสือ ที่ ศธ 0100/ว 1081 ลว. 18 มิ.ย. 57 เรื่อง คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และสำเนาหนังสือที่ ศธ 0201.3/ว 4906 ลว. 12 มิ.ย. 57 เรื่อง ขอส่งหลักเกณฑื วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาโครงการของสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชน ที่ได้รับความช่วยเหลือ และอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ฉบับที่ (7) พ.ศ. 2557
ม.ขอนแก่น ศธ 0514.15.1/ว 4275 20 มิ.ย. 57 ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ Melatonin Research Forum ครั้งที่ 2
ราชบัณฑิตยสถาน รถ 0004/ว 892 25 มิ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 3 จาก 112

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ พิธีการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๕ ชั้น ๗ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๐๑, ๐-๒๒๑๘-๐๑๕๒, ๐-๒๒๑๘-๐๑๕๓ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๗๗
ภาพจากคุณสมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร  คุณพิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร  และคุณปิยะนันธ์ กิติทัศน์เศรณี