link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

 

หน้าแรก หนังสือเวียนภายนอก
หนังสือเวียนภายนอก
เดือนมิถุนายน PDF พิมพ์ อีเมล

 

เจ้าของหนังสือ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ เรื่อง
สถาบันพระปกเกล้า พป 0002/ว 304 20 มิ.ย. 57 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 5
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ศธ 0522.10/ว 450 19 มิ.ย. 57 เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา
สนง.ศาลปกครอง ศป 0028/ว 73 18 มิ.ย. 57 ขอส่งปฏิทินการจัดโครงการฝึกอบรมสัมนา ประจำปีงบประมาณ 2558
สนง.ป.ป.ช. ปช 0035/ว 0003 16 มิ.ย. 57 แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.1) ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศธ 6100/508 16 มิ.ย. 57 ขอเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานทางวิชาการ
ม.เชียงใหม่ ศธ 6394(10)/2750 11 มิ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมสัมมนา
ม.นเรศวร ศธ 0527/ว 08563 12 มิ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10
กรมควบคุมโรค สธ 0425.3/ว 326 16 พ.ค. 57 กำหนดการจัดงาน สัมนาระดับชาติเรื่อง โรคเอดส์ ครั้งที่ 14
Impact - 1 มิ.ย. 57 ขยายเวลาโปรโมชั่นพิเศษสำหรับการจัดงานประชุม
บ.เอชอฟท์วัน จก. 17/2557 12 มิ.ย. 57 โปรโมชั่น SPSS สำหรับสถาบันที่เข้าร่วมงาน Wunca
ครั้งที่ 29
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย
สสคท 666/2557 10 มิ.ย. 57 ขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคลในหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2557
สถาบันพระปกเกล้า พป 0007.3/ว 296 17 มิ.ย. 57 แจ้งเปลี่ยนแปลงการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 16
สกอ. ศธ 0592(1.9)/ว 222 19 มิ.ย. 57 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
ฝ่ายมัธยม
ศธ 0512.6(2776)/639 18 มิ.ย. 57 ขอเชิญร่วมทำบุญกับขบวนแห่เทียนพรรษาของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
สกอ. ศธ 0508/ว 120 18 มิ.ย. 57 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธื ข้อมูลการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อที่สำคัญ
สกอ. ศธ 0508/ว 220 18 มิ.ย. 57 การดูแลกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่ต่อต้าน คสช
ม.ราชภัฏนครราชสีมา ศธ 0544.4/ว 713 13 มิ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
สนง.คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
วช 0005/ว 3598 27 พ.ค. 57 ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557
สนง.คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

วช 0005/ว 3609

27 พ.ค. 57 ขอเชิญชมงาน IP Innovation nd Technology Expo IPTIEx 2014
ม.ราชภัฏนครราชสีมา ศธ 0544/ว 2105 10 มิ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ ฯ เพื่อรับโอน
ม.ธรรมศาสตร์ ศธ 0516.34/ว 872 29 พ.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2557
ม.ราชภัฏสกลนคร ศธ 0542.01.03/
ว 1233
12 มิ.ย. 57 รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
กรมศิลปากร วธ 0401/พิเศษ 6 มิ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์การบูชาพระพิฆเนศวร์ รุ่น 100 ปี กรมศิลปากร
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ศธ 0519.38/1733 16 มิ.ย. 57 ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 8
ม.ราชภัฏชัยภูมิ ศธ 0569.02(7).08/ว 19 26 พ.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4
สกอ. ศธ 0508/ว 115 13 มิ.ย. 57 การแก้ไขปัญหาการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย
สสคท 617/2557 5 มิ.ย. 57 ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
ม.ธรรมศาสตร์ ศธ 0516.34/ว 962 10 มิ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 14
ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศธ 0582.40/0223 12 มิ.ย. 57 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
สหกิจศึกษา หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 3
สถาบันคลังสมองของชาติ สคช 05 ว.470/2557 11 มิ.ย. 57 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่น 20
สถาบันประสาทวิทยา สธ 0310/4642 9 มิ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
นิด้า ศธ 0526.01/ว 1048 16 มิ.ย. 57 รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
ม.มหิดล ศธ 0517.20/1618 6 มิ.ย. 57 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศธ 0578.15/3098 16 มิ.ย. 57 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
ม.บูรพา ศธ 6627.1/ว 2196 6 มิ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิชาการ
Thailandaccount.com - 15 มิ.ย. 57 หลักสูตร Strategic Performance Management 
สกอ. ศธ 0508/ว 105 9 มิ.ย. 57 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย TCN ป 0001/2557 17 มิ.ย. 57 ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 8
สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน ตช 0015 (บก.6) 5/1418 13 มิ.ย. 57 ขอความร่วมมือในการจอดรถในถนนอังรีดูนังต์
ม.นครพนม ศธ 0589.1(6)/ว 0127 2 มิ.ย. 57 ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย
สสคท 730/2557 11 มิ.ย. 57 ขอความร่วมมือเผยแพร่และเชิญชวนส่งประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
สกอ. ศธ 0501(1)/ว 139 2 มิ.ย. 57

ขอส่งสำเนาหนังสือ ที่ ศธ 0201.3/ว 4493 เรื่อง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งเมื่อนายกรัฐมนตรีผู้แต่งตั้งพ้นจากตำแหน่ง สำเนาหนังสือที่ ศธ 0201.3/ว 4708 เรื่อง คำชี้แจงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สำเนาหนังสือ ที่ ศธ 0201.3/ว 4684 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ งบประมาณรายจ่ายก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ได้รับรับการอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ม.เทคโนโลยีสุรนารี ศธ 5602(3)/ว 260 9 มิ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ศธ 0522.01/ว 2748 11 มิ.ย. 57 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
คณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมการสอนที่มุ่งเน้น คณอก.กลุ่ม 2 พิเศษ 0075/2557 11 มิ.ย. 57 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมอาเซียนและประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมการสอนที่มุ่งเน้น ความรู้คู่คุณธรรม และการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
สกอ. ศธ 0508/ว 113 12 มี.ค. 57 การสอบคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ
คณะกรรมการจัดการ
แสดงกาชาดคอนเสิร์ต
พ 09/2557 27 พ.ค. 57 ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
สถาบันพระปกเกล้า พป 0007.3/ว 267 3 มิ.ย. 57 ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 16
สวทช วท 5401/ว 4058 3 มิ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2557
ม.ศรีปทุม มศป (คนต) 0102/003 26 พ.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร
วัดหมาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พิเศษ 9/2557 3 มิ.ย. 57 ขอเรียนเชิญให้เกียรติรับเชิญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติเนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557
กรมบัญชีกลาง กค (กวพ) 0421.3/ว 130 30 พ.ค. 57 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ม.มหิดล ศธ 0517.0128/ว 00392 3 มิ.ย. 57 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 6
กรมบัญชีกลาง กค 0404.6/15223 4 มิ.ย. 57 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสาร การรับฟังความต้องการ/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ม.ธรรมศาสตร์ ศธ 0516.06/738 2 มิ.ย. 57 ขอเรียนเชิญเข้าฟังปาฐกถาจากกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2556
สถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา
สคพ 211 30 พ.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
สกอ. ศธ 0585.05/ว 1590 3 มิ.ย. 57 รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน
แห่งประเทศไทย
ม.ป.อ. 289/2557 2 มิ.ย. 57 ขอเชิญเข้าร่วมบริจาคงาน วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน
ส.เทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ
วท 5902/3718 27 พ.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ปี 2557
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศธ 5801/2472 27 พ.ค. 57 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร กฎหมายและระเบียบสำนักงานการคลัง รุ่นที่ 2
พันธกิจสัมพัฯธ์มหาวิทยาลัย
กับสังคม
สคช (พมส) 01.ว 092/2557 30 พ.ค. 57 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน University Engagement and Social Enterprise Experiences form the UK and Thailand
ม.สงขลานครินทร์ ศธ 0521.23/ว 084 21 พ.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อศิลปะเพื่อสันติภาพระดับชาติ ประจำปี 2557
สนง.ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และ ผู้สูงอายุ พม 0505/ว 10225 30 พ.ค. 57 รับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2557
นิด้า ศธ 0526.01/ว 921 22 พ.ค. 57 รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สธ 0601.02/3012 30 พ.ค. 57

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สมาคมครอบครัวศึกษา
แห่งประเทศไทย
สคศท.ว 038/2557 6 พ.ค. 57

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการครอบครัวศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2557 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการครอบครัวศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2557

ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศธ 0578.15/2713 28 พ.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัมนาบัณพิตอุดมคติไทย
บ.เอเซียดิต อุตสาหกรรมเกษตร จก. - 2 พ.ค. 57 ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งผลงานประกวดและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
สถาบันคลังสมองของชาติ สคช 05.ว 442/2557 27 พ.ค. 57 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 5
ม.พะเยา ศธ 0590.02/ว 0057 28 พ.ค. 57 ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
ม.มหิดล ศธ 0517.11/02230 22 พ.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ป.โท และ ป.เอก และทุนการศึกษาของคณะฯ
ม.ขอนแก่น ศธ 0514.10/ว 1137 14 พ.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2
ม.ธรรมศาสตร์ ศธ 0516.13/ว 1382 27 พ.ค. 57 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม
ม.บูรพา ศธ 6635/ว 301 27 พ.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
กรมบัญชีกลาง กค (กวพ) 0421.3/ว 119 23 พ.ค. 57 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
นิด้า ศธ 0526.01/827 15 พ.ค. 57 ขอส่งโครงการจัดอบรมวิธีการนำเสนอวิทยานิพนธ์
สำนักสงฆ์ถ้ำกิตติวนาราม พิเศษ 003/2557 1 พ.ค. 57 ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสร้าง บันไดทางขึ้นสวรรค์ ณ สถานปฏิบัติธรรม
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 3 จาก 111

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ พิธีการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๕ ชั้น ๗ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๐๑, ๐-๒๒๑๘-๐๑๕๒, ๐-๒๒๑๘-๐๑๕๓ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๗๗
ภาพจากคุณสมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร  คุณพิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร  และคุณปิยะนันธ์ กิติทัศน์เศรณี