link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 cca tvlink36 cca vilink36 cca musiclink36 booklink36 cca newsfacebook 504

 

หน้าแรก หนังสือเวียนภายนอก
หนังสือเวียนภายนอก
เดือนกุมภาพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล

 

เจ้าของหนังสือ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ เรื่อง
ม.ราชภัฏนครราชสีมา ศธ 0544.9/ว 11 21 ก.พ. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประชุมระดับนานาชาติ The SIBR-RDINRRU Hong Kong Conference 2014 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
กรมบัญชีกลาง กค 0401.4/ว 25 20 ก.พ. 57 ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฏหมาย ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง
สกอ. ศธ 0507(4)/ว 156 21 ก.พ. 57 เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท 
ม.นเรศวร ศธ 0527/ว 01613 3 ก.พ. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10
รร.บ้านจือแร ศธ 040078.105/34 20 ก.พ. 57 ขอความอนุเคราะห์บริจาคงบประมาณ ซ่อมแซมประตู หน้าต่างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านจือแร
ม.ราชภัฏธนบุรี ศธ 0563/212 17 ก.พ. 57 การประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ
สนง. ก.พ.ร. นร 1205.1/274 21 ก.พ. 57 ขอเชิญสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติและรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2557
กระทรวงการคลัง กค 0422.3/ว 13 18 ก.พ. 57 ประกาศยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ม.กรุงเทพธนบุรี วจ 244/2556 24 ก.พ. 57 การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยางานวิจัย เพื่อพัฒนาสู่อาเซียน
สนง.คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
วช 0005/ว 1122 20  ก.พ. 57 การจัดทำแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สำนักงาน ก.พ. นร 1004.1/271 19 ก.พ. 57 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ศธ 0522.01/ว 696 19 ก.พ. 57 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ
ราชบัณฑิตยสถาน รถ 0001/ว 253 20 ก.พ. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
ม.ศิลปากร ศธ 0520.104/0222 7 ก.พ. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ม.ราชภัฏมหาสารคาม ศธ 0540.01/ว 1072 19 ก.พ. 57 ขอคามอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร
กระทรวงการคลัง กค 0422.3/ว 12 18 ก.พ. 57 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ม.มหิดล ศธ 0517.12/0546 11 ก.พ. 57 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557
ม.ขอนแก่น ศธ 0514.5/ว 137 7 ก.พ. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดชั้นเรียน
ระดับชาติ
ม.ราชภัฏพระนคร ศธ 0565.07/21 11 ก.พ. 57 ขอเรียนเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยประชาชื่นวิจัยสู่นวัตกรรม นำไทยพัฒนาอย่างยั่งยืน
สำนักงบประมาณ นร 0704/ว 26 13 ก.พ. 57 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ รายการค่าสาธารณูปโภค
ม.ราชภัฏสวนดุสิต ศธ 0566.01/443 13 ก.พ. 57 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ด้าน e-Learning
กรมบัญชีกลาง กค 0422.3/ว 21 13 ก.พ. 57 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
กรมบัญชีกลาง กค 0423.3/ว 16 12 ก.พ. 57 ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากเหตุชุมนุมทางการเมือง
กรมบัญชีกลาง กค 0423.3/ว 18 12 ก.พ. 57 แนวทางการแก้ไขปัญหาบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์
กรมบัญชีกลาง กค (กวพ) 0421.3/
ว 19
12 ก.พ. 57 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กรมบัญชีกลาง กค (กวพ) 0421.3/
ว 12
10 ม.ค. 57 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
นิด้า ศธ 0526.01/ว 159 28 ม.ค. 57 รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท 
ธรรมศาสตร์สโมสร - 13 ก.พ. 57 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลในโอกาสครบรอบ 5 ปี แห่งการจัดตั้งธรรมศาสตร์สโมรสรและสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศธ 0585.15/ว 381 7 ก.พ. 57 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6
ม.หอการค้าไทย คนศ 044/2557 12 ก.พ. 57 ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ม.อุบลราชธานี ศธ 0529/ว 308 21 ม.ค. 57 ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 8
กรมบัญชีกลาง กค 0421.4/ว.พิเศษ 1/57 14 ม.ค. 57 แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
สมาคมคนพิการหางการเคลื่อนไหวสากล สพค 0472/2557 11 ก.พ. 57 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมคนพิการ
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ศธ 0522.01/ว 604 11 ก.พ. 57 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สวพส/ว 338 12 ก.พ. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นเจ้าหน้าที่
นิด้า ศธ 0526.06/ว 155 3 ก.พ. 57 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง พัฒนบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียน
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ศธ 0519.9/ 10 ก.พ. 57 ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และเข้าร่วมประชุมวิชาการศิลปกรรมสู่ประชาคมอาเซียน
ม.ศิลปากร ศธ 0520.205/ว 0175 27 ม.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PharmTech 2014
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศธ 0578.25/036 12 ก.พ. 57 ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม ประจำปี 2557
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ศธ 0522.01/ว 558 7 ก.พ. 57 รับสมัครบุคคลเพือคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ
นิด้า ศธ 0526.07/ว 228 5 ก.พ. 57 ขอแก้ไขค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน)
ว.นครราชสีมา วนม.ว 002/2557 24 ม.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2557
พจนานุกรมไทย-จีน - 7 ก.พ. 57 ขอความอนุเคราะห์จัดหาซื้อหนังสือพจนานุกรมไทย-จีน ฉบับทันสมัยประยุกต์
สนง.ปรมาณูเพื่อสันติ วท 0403.1/ว 270 14 ม.ค. 57 การขออนุญาตตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
กรมบัญชีกลาง กค (กวพ) 0421.3/ว 5 8 ม.ค. 57 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 13 วรรคแรก
สหกรณ์ เคหสถาน กรุงเทพ จก. นว 116/2557 5 ก.พ. 57 ขอจัดส่งสำเนาประกาศสหกรณ์ฯ
สกอ. ศธ 0575/ว 133 12 ก.พ. 57 การบริจาคระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสถาบันอุดมการศึกษา
ม.ศิลปากร ศธ 0520.107/พิเศษ 4 ก.พ. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ศวส 006/2557 3 ก.พ. 5 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ส่งโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยวิทยานิพนธ์/ดุษฎีบัณฑิต
วัดพุทธธรรมวิปัสสนา - - ขอแจ้งข่าวบุญงานไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อมอบให้ครอบครัวทหาร
กรมบัญชีกลาง กค (กวพอ) 0421.3/พ 0029 27 ม.ค. 57 การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
กรมบัญชีกลาง กค 0421.4/พิเศษ 2/57 24 ม.ค. 57 การปฏิบัติงานระบบ e-GP สำรองใช้ชั่วคราวเฉพาะกิจ
ม.ฟาฎอนี ม.ฟ.น.09.01/ว 010 28 ม.ค. 57 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศธ 0533/ว 0523 31 ม.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
สมาคมการบัญชีกลางไทย สบท 2557/001 31 ม.ค. 57 เชิญประชุมสามัญ ประจำปี 2557 และสัมมนาวิชาการ
สนง.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปง 0001.6/ว 306 5 ก.พ. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ม.สงขลานครินทร์ ศธ 0521.2.07/ว 099 4 ก.พ. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1
สถาบันคลังสมองของชาติ สคพ 01.ว 081/2557 4 ก.พ. 57 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลม Higher Educational Reform in Germany and University case Studies
ม.ขอนแก่น ศธ 0514.10/ว 0196 24 ม.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2557
ม.มหาสารคาม ศธ 0530.33/ว 165 31 ม.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้เข้าอบรม
สกอ. ศธ 0503(2)/ว 97 4 ก.พ. 57 มาตรการการป้องกันไฟป่าและหมอกควันประจำปี 2556 และมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 เรื่อง การขยายระยะเวลาแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติและยุทธศาสตร์การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเผาป่าในที่โล่ง และมลพิษหมอกควัน และแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง และมลพิษหมอกควัน พ.ศ. 2556-2562 ภายใต้แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ
สออ  สออ 57/ว 0003 5 ก.พ. 57 ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ สออ ประเทศไทย ครั้งที่ 32
สนง.คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
วช 0004/ว 812 31 ม.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เสนอผลงานวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วนเรื่องข้าว ปีงบประมาณ 2555
ม.เกษตรศาสตร์ ศธ 0513.10510/72 31 ม.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2557
กรมศิลปากร วธ 0401/324 29 ม.ค. 57 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ศธ 0522.02/ว 232 24 ม.ค. 57 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอรมการวิจัยการเรียนการสอน
ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ศธ 0538.7/ว 104 13 ม.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมและนำสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย และนิทรรศการ การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ศธ 0522.01/ว 380 29 ม.ค. 57 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษของมหาวิทยาลัย
ม.ราชภัฏสวนดุสิต ศธ 0566.15/ว 1 29 ม.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมงานครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ 4 เชฟการเรือนสวนดุสิตเลืองลือไกล
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
พน 0501/ว 3 30 ม.ค. 57 ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด Thailand Energy Awards 2014
ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศธ 0585.05/ว 253 27 ม.ค. 57 รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ม.ขอนแก่น ศธ 0514.8/ว 5528 19 พ.ย. 56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ชพส/ชพ 57/004 23 ม.ค. 57 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้กับบุคลากรทางการศึกษา
ม.เชียงใหม่ ศธ 6393(18)/ว 149 23 ม.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
องค์กรภาครัฐ
IRDP 2014/0011 24 ม.ค. 57 ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
ม.นเรศวร ศธ 0527.10/ว 0507 22 ม.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคลังและการบริหารระบบประกันสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2557
ม.ราชภัฏธนบุรี ศธ 0563/พิเศษ 22 ม.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สนง.ก.พ.ร. 1251/0065 10 ม.ค. 57

ขอขยายระยะเวลาการรับสมัครโครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับ
นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 33/2557 22 ม.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556
กองทัพอากาศ 15/2557 21 ม.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 3 จาก 107

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ พิธีการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๕ ชั้น ๗ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๐๑, ๐-๒๒๑๘-๐๑๕๒, ๐-๒๒๑๘-๐๑๕๓ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๗๗
ภาพจากคุณสมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร  คุณพิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร  และคุณปิยะนันธ์ กิติทัศน์เศรณี