link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

 

หน้าแรก หนังสือเวียนภายนอก
หนังสือเวียนภายนอก
เดือนสิงหาคม PDF พิมพ์ อีเมล
เจ้าของหนังสือ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ เรื่อง
สกอ. ศธ 0507(2)/ว 507 19 ส.ค. 57 ขอส่งโปสเตอร์โครงการประกวด ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านอาเซียน
สนง.คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
วช 0005/ว 6261 21 ส.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้น
ในงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558
ม.ศิลปากร ศธ 0520/3712 25 ส.ค. 57 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557
สกอ. ศธ 0507(4)/ว 527 21 ส.ค. 57 การจัดงาน Khwarizmi International Award 
ม.เกษตรศาสตร์ ศธ 0513.10109/ว 2488 21 ส.ค. 57 ขอประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรป
สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส 1009.8/9047 22 ส.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ศธ 0522.01/ว 2505 20 ส.ค. 57 ขอเชิญชวนบริจาคเงินร่วมสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2557
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ศธ 0567/ว 3794 19 ส.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางการบริหารสัญญาและหลักประกัน การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท 5308/ว  21 ส.ค. 57 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่
ม.เกษตรศาสตร์ ศธ 0513.20103(3)/ว 0778 19 ส.ค. 57 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11
สมคมส่งเสริมอาชีพ
คนพิการไทย
สอพท.พ 396/2557 21 ส.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนสปอนเซอร์

กระทรวงการต่างประเทศ

กก 5201/ว 224 20 ส.ค. 57 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ส.การค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี VNUEAP/L119-1/14 5 ส.ค. 57 สนับสนุนประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าชมงาน THAILAND LAB 2014
กรมประชาสัมพันธ์ นร 0201.01/ว 1952 15 ส.ค. 57 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมประชาสัมพันธ์
กระทรวงการคลัง กค 0421.3/ว 67 29 ก.ค. 57 แจ้งรายชื่ผู้ทิ้งงาน
วัดภูดวงดาว พิเศษ/2557 13 ส.ค. 57 ขอความอุปถัมภ์ร่วมโครงการครั้งหนึ่งในชีวิตไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเป็นพุทธบูชาและ 86 พรรษา พ่อของแผ่นดินปีที่ 2
ม.มหิดล ศธ 0517.15/2034 14 ส.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร
ส.นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สก.มช 039/2557 15 ส.ค. 57 การพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2557
สกอ. ศธ 0508/ว 496 18 ส.ค. 57 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ
กรมศิลปากร วธ 0401/2588 10 ก.ค. 57 ขอเชิญร่วมงานและร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทาน กรมศิลปากร ประจำปี 2557
ม.ราชภัฏธนบุรี ศธ 0563.05/ว 1075 15 ส.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
ม.เกษตรศาสตร์ ศธ 0513.132/
ว 1680
1 ส.ค. 57 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาไทยเพื่ออนาคต
ม.เกษตรศาสตร์ ศธ 0513.13102/ปวก 53/ว 11275 13 ส.ค. 57 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53
สถาบันการบินพลเรือน สบพ 130(2)/ว 250 19 ส.ค. 57 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน
สนง.คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
วช 0002/ว 6095 14 ส.ค. 57 การประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 7 ในสาขาฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยา/แพทยศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ
นีละนิธิ
- 7 ส.ค. 57 ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมสัมมนา และอบรมทางวิชาการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ศธ 0544/ว 3182 15 ส.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน
สกอ. ศธ 0507(4)/ว 406 30 ก.ค. 57 การรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา
ม.ทักษิณ ศธ 64.112/ว 409 31 ก.ค. 57 ขอควมอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญนำเสนอผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Management and Business Education in a Rapidly Changing Environment 
ม.ราชภัฏพระนคร ศธ 0565/ว 4828 6 ส.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร
ส.เครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา ควอท 149/2557 13 ส.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส.นักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย 67/2556 21 ก.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณีนานาชาติ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 27
ส.คลังสมองของชาติ สคช 05 ว.571/2557 18 ก.ค. 57 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลััย รุ่น 4 และ รุ่น 5
ส.คลังสมองของชาติ สคช 05 ว. 569/2557 18 ก.ค. 57 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 6
ว.พยาบาลกองทัพบก กห 0446.20/1332 1 ส.ค. 57 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ
ศ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ วท 5404/ว 737 6 ส.ค. 57 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2557
ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศธ 0556.010/ว 095 14 ส.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
นิด้า ศธ 0526.01/ว 1027 8 ก.ค. 57 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557
ม.มหิดล ศธ 0517/ว 5305 31 ก.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมงาน Mahidol R2R Expo'14
สมาคมสหกิจศึกษาไทย - 31 ก.ค. 57 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 20
ม.อุบลราชธานี ศธ 0529.13/ว 1733 30 ก.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สนง.นวัตกรรมแห่งชาติ วท 5701/1029 4 ส.ค. 57 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2557
ม.พะเยา ศธ 0590.07/ว 1014 29 ก.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย 2558 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ม.ราชภัฏนครราชสมา ศธ 0544/2796 29 ก.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ Malaysia International Conference on English Language Teaching ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย
สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช 0003.4/ว 6066 13 ส.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้งสูงวัยใส่ใจไอทีเรื่อง การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้สูงวัย
ม.ราชภัฏจันทรเกษม ศธ 0562.03/1092 4 ส.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 3
ประจำปี 2557
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ศธ 04103.028/213 4 ส.ค. 57 ขอรับการสนับสนุน
กรมบัญชีกลาง กค 0421.4/ว 208 8 ส.ค. 57 การขึ้นทะเบียนสถาที่ในการเสนอราคา
สกอ. ศธ 0507(2)/ว 460 8 ส.ค. 57 การจัดกิจกรรม ASEAN Universities Concert Orchestra 2015 ครั้งที่ 2
สกอ. ศธ 0507(1)/ว 459 7 ส.ค. 57 การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวาจาระหว่างประเทศชั้นสูง
สกอ. ศธ 0505(3)/ว 437 4 ส.ค. 57 ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลผลงานวิจัย
ธ.แห่งประเทสไทย ธปท.ฝบบ 78/2557 7 ส.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

อก 0509/3083 17 ก.ค. 57 ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านโลจิสติกส์และซัพลลายเชน
ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศธ 0561.8/ว 096 5 ส.ค. 57 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการจากศรีวิชัยสู่ไชยา พุทธภูมิ พุทธรรม พุทธทาส พุทธศิลป์
สกอ. ศธ 0501(2)/205 8 ส.ค. 57 การเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557
สกอ. ศธ 0507(2)/ว 380 25 ก.ค. 57 โครงการเสริมสร้างความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์
กระทรวงการคลัง  กค 0406.4/ว 69  31 ก.ค. 57  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดอืน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557
 นิด้า ศธ 0526.12/ว 1438   29 ก.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา HROD Intelligence ครั้งที่ 7 
กระทรวงศึกษาธิการ ศธ 5202.2/10562 1 ส.ค. 57 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าไตรพระราชทาน
สกอ. ศธ 0501(2)/ว 219 5 ส.ค. 57 การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ประจำปี 2557
ราชบัณฑิตยสถาน รถ 0001/ว 1067 30 ก.ค. 57 ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557
สถาบันพระปกเกล้า พป 0002/ว 391 23 ก.ค. 57 การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 5
กระทรวงการคลัง กค 0421.3/ว 62 23 ก.ค. 57 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
สนง.เลขาธิการวุฒิสภา สว 0008/(ส)ว 2541 31 ก.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการสรรหา
ส.นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส.มก(น) 105/2557 28 ก.ค. 57 ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2558
นิด้า ศธ 0526.06/ว 252 29 ก.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
ทปอ ทปอ 57/ว 0262 24 ก.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์โครงการ บัณฑิตไทยไม่โกง
ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศธ 0582.05/2496 29 ก.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแน่ง วุฒิปริญญาโทและปริญญาเอก
วัดพุทธธรรมวิปัสสนา พธ 4/57 4 ส.ค. 57 ขอรับบริจาครถยนต์เก่า
วัดพุทธธรรมวิปัสสนา - 3 ส.ค. 57 ขอเชิญร่วมบุญสร้างอุโบสถเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ศธ 05022.01/ว 3539 31 ก.ค. 57 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
สกอ. ศธ 0508/ว 392 27 ก.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ
สกอ. ศธ 0508/ว 151 28 ก.ค. 57 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ชมรมยูโด ชยด 09/2557 28 ก.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายูโด THAI-GERMAN CUP ครั้งที่ 17
ม.แม่โจ้ ศธ 0523.1.5/ว 123 7 ก.ค. 57 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกระฐินสามัคคี ประจำปี 2557
ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศธ 0582.02/1867 6 มิ.ย. 57 ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชาทาน ประจำปีพุทธศักราช 2557
สนง.นโยบายและแผนพลังางน พน 0601/ว 2367 16 ก.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ว.พ.ปค.ว 155/2557 29 ก.ค. 57 โครงการอมบรมหลักสูตร หลักปฏิบัติราชการทางปกครองสำหรับผู้บริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ ศธ 5105.1/2553 23 ก.ค. 57 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557
ม.กรุงเทพ มกท(ว)/บร 0335/2557 22 ก.ค. 57 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินพระราชทาน
NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY No.200604393R 1 ก.ค. 57 จดหมายภาษาอังกฤษ
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 3 จาก 113

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ พิธีการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๕ ชั้น ๗ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๐๑, ๐-๒๒๑๘-๐๑๕๒, ๐-๒๒๑๘-๐๑๕๓ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๗๗
ภาพจากคุณสมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร  คุณพิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร  และคุณปิยะนันธ์ กิติทัศน์เศรณี