link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

 

หน้าแรก หนังสือเวียนภายนอก เดือนกรกฎาคม
เดือนกรกฎาคม PDF พิมพ์ อีเมล
เจ้าของหนังสือ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ เรื่อง
ม.มหาสารคาม ศธ 0530.1(9.4)/ว 641 16 ก.ค. 56 ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
บ.แบ็งค๊อค เอ็กซ์ชิบิชั่น จก. - 8 ก.ค. 56 ขอติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า Food and Hotel Thailnad 2013
ราชบัณฑิตยสถาน รถ 0001/ว 1065 12 ก.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง (ครั้งที่ 2)
สกอ. ศธ 0576(7)/ว 32 12 ก.ค. 56 ขอเรียนเชิญข้าร่วมงานประชุมสัมมนาและแสดงนิทรรศการ เรื่อง การขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยด้วยระบบวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศ
สนง.เลขาธิการวุฒิสภา สว (คชว) 0006.06/ว 358 2 ก.ค. 56 ประชาสัมพันธ์หนังสือ วุฒิสภากับการติดตามการใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่านทางเว็บไซต์ของวุฒิสภา
สกอ. ศธ 0507(4)/ว 866 18 ก.ค. 56 สถานเอกอัครราชทูตอียิปต์ประจำประเทศไทยประกาศให้ทุนการศึกษา
มูลนิธิ ดินดีน้ำใส แห่งประเทศไทย มดท.พิเศษ 16/2556 19 ก.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมป้องกันภัยพิบัติน้ำท่วมและปลูกฝังจิตสำนึก
สกอ. ศธ 0507(4)/ว 869 18 ก.ค. 56 แจ้งผลการเยือนมองโกเลีย
บ.เยนเนอรัล อินทรูเม้นท์ จก. ยน 01/56-074 24 มิ.ย. 56 หนังสือชี้แจง บริษัท เยนเนอรัลอินสทรูเม้นท์ จำกัด
ผู้ดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ด้านการศึกษา
สกอ. ศธ 0507(4)/ว 865 18 ก.ค. 56 รัฐบาลรัฐคูเวตเสนอให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก
กรมส่งเสริมอุตสาหกรม อก 0418/ว 1163 24 ก.ค. 56 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเครื่องจักรกล และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสนับสนุน
ม.มหาสารคาม ศธ 0530.1(9.4)/
ว 638
16 ก.ค. 56 ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
กรมสุขภาพจิต สธ 0808.11/ว 2427 17 ก.ค. 56

ขอส่งประกาศสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เรื่อง อัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน ฝึกอบรม และการฝึกปฏิบัติงานภายในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2)

บ.สหศีนิมา จก. สศม 050/2556 18 ก.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยประทับใจในอดีต (เพลงไทยสากล) โครงการ ศาลาเฉลิมกรุง สืบสานตำนานเพลง ครั้งที่ 13 ปี 2556
ม.มหาสารคาม ศธ 0530.1(9.4)/ว 642 16 ก.ค. 56 ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
กรมบัญชีกลาง กค (กวพ) 0421.3/
ว 259
18 ก.ค. 56 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กรมบัญชีกลาง กค (กวพ) 0421.3/
ว 255
16 ก.ค. 56 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กรมบัญชีกลาง กค (กวพ) 0421.3/
ว 258
18 ก.ค. 56 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กรมบัญชีกลาง กค (กวพ) 0421.3/
ว 257
18 ก.ค. 56 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กรมบัญชีกลาง กค (กวพ) 0421.3/
ว 260
18 ก.ค. 56 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
สกอ. ศธ 0503(2)/ว 870 18 ก.ค. 56 นโยบายรัฐบาลว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายจาตุรนต์ ฉายแสง)
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ศธ 0567.15/2661 8 ก.ค. 56 ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความทางวิชาการ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISEEC 2013
สกอ. ศธ 0508/ว 113 16 ก.ค. 56 การประชาสัมพันธ์โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย
ประจำปี 2556 (ปีที่ 5)
ส.เทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ
วท 5901/4337/2556 3 ก.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ศธ 0522.08(01)/
ว 1380
8 ก.ค. 56 ขอเรียนเชิญร่วมงานเสวนาเรื่อง รู้ทันป้องกันภัยจาก
โรคเบาหวาน
นิด้า ศธ 0526.06/ว 317 9 ก.ค. 56 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556
ม.สงขลานครินทร์ ศธ 0521.2/53426 12 ก.ค. 56 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาต 3rd PSU-USM International Conference on Arts and Sciences 2014
สกอ. ศธ 0575/ว 833 11 ก.ค 56 การระงับการให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect
สกอ. ศธ 0503(3)/ว 822 9 ก.ค. 56 การลดเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
สกว. ผธน 136/2556 17 ก.ค. 56 ขอเรียนเชิญประชาสัมพันธ์หน่วยงานและขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
สนง.ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ พม 0505/ว 14170 11 ก.ค. 56 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสอบครอบครัวเจ้าภาพ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนีย์ ประจำปี 2556
สนง.รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มศ 0008/(ว) 1570 15 ก.ค. 56 ขอความร่วมมือในการส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICQA 2013
สกอ. ศธ 0505(3)/ว 838 12 ก.ค. 56 ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก
สกอ. ศธ 0507(2)/ว 854 16 ก.ค. 56 ประกาศรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มเติม
สกอ. ศธ 0507(4)/ว 857 16 ก.ค. 56 โครงการอบรมรำมวยไทเก๊กสำหรับครูและอาจารย์พลศึกษาในประเทศไทย ประจำปี 2556
นืด้า ศธ 0526.01/1097 5 ก.ค. 56 ขอเชิญเข้าร่วมงาน NIDA Knowledge Forum and The Best Practice 56
มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน มพม 0140/2556 7 ก.ค. 56 ขอเชิญร่วมงานสักการะต้นไม้และสักการะหมู่พระที่นั่ง
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
สนง.คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
วช 0001.3/ว 5183 5 ก.ค. 56 ขอเชิญเข้าร่วมประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในคน พ.ศ....
สกอ. ศธ 0509(1)/ว 787 2 ก.ค. 56 มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก กห 0449/1782 3 ก.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบัตรมวยการกุศล
สนง.ก.พ.ร. นร 1205.2/481 8 ก.ค. 56 การประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เรียนของสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปี พ.ศ. 2556
สกอ. ศธ 0575/ว 814 9 ก.ค. 56 แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล MarketLine
สนง.ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน  พม 0505/ว 14058 10 ก.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานชุมนุมเยาวชนโลก
ครั้งที่ 28
ม.เทคโนโลยีราชงคลสุวรรณภูมิ ศธ          0585.05/1845 8 ก.ค. 56 รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ม.ราชภัฏสกลนคร ศธ 0542.01/ว 1631 1 ก.ค. 56 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบนส้นทางระเบียบเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
สนง.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ สทช 5004/ว 20919 3 ก.ค. 56 การรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป เรื่อง การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น ย่านความถี่ 57-66 GHz
นิด้า ศธ 0526.01/1447 2 ก.ค. 56 ขอส่งประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
สนง.คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ศธ 0514.1.27/ว 3482 1 ก.ค. 56 ขอประชาสัมพันธืการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
และขออนุญาตให้บุคลากรเข้ารับการอบรม
สกอ. ศธ 0507(5)/ว 791 2 ก.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์ข้อกำหนดการจัดประชุม/สัมมนา/
ฝึกอบรมนานาชาติเพื่อประชาสัมพันธืในวารสาร Thai Higher Education Review (THER)
สมาคมสหประชาชาติ
แห่งประเทศไทย
ส.ส.ป.ท. 4/2556 28 มิ.ย. 56 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเรื่อง สหประชาชาติ
ความท้าทายและความคาดหวัง
กระทรวงการต่างประเทศ กต 0208/ว 8182 5 ก.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ
โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ศธ 0512.6(2776)/0688 8 ก.ค. 56 ขอเชิญร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรณาและถวายเทียนพรรษาของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
BNUEAP/L113/13 28 มิ.ย. 56 ขอการสนับสนุนประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าชมงาน THAILAND LAB 2013
ศาลแขวงพระนครเหนือ ศย 301.015/1022 1 ก.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าว
สนง.ป.ป.ช. ปช 0001.26/ว 0016 26 มิ.ย. 56 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลของคู่สัญญา
ที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.1) ตามประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554
รร.มูลนิธิมังหลวงปู่ชอบ
ฐานสโม
ศธ 04136.0160/ว 049 21 มิ.ย. 56 ขอความอนุเคราะห์ซื้อแผ่นซีดี DVD เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
สกอ ศธ 0506(3)/ว 778 28 มิ.ย. 56 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
ม.เชียงใหม่ ศธ 6393(20)/ว 331 2 ก.ค. 56 ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
กระทรวงการคลัง กค 0422.3/ว 64 28 มิ.ย. 56 ประกาศยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
กรมบัญชีกลาง กค (กวพ) 0421.3/ว 234 26 มิ.ย. 56 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กรมบัญชีกลาง กค 0422.3/ว 239 28 มิ.ย. 56 หลักเกณฑ์การพิจารรษกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สกอ. ศธ 0508/ว 102 27 มิ.ย. 56 ขอเชิญให้ความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนการดำเนินงาน
สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพ
แห่งประเทศไทย
84/2556 24 มิ.ย. 56 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่่งขันวิ่งมาราธอนประเพณีนานาชาติ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 26
ม.บูรพา ศธ 6600/ว 4502 2 ก.ค. 56 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สกอ. ศธ 0508/ว 767 28 มิ.ย. 56 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
กรมทรัพยากรน้ำ ทส 0630/ว 304 2 ก.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
สกอ. ศธ 0505(6)/ว 763 27 มิ.ย. 56 การออกหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สกอ. ศธ 0503(2)/ว 776 28 มิ.ย. 56 แผนปฏิบัติการการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน) สนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ ฉบับปรับปรุง ณ มีนาคม 2556
ม.เกษตรศาสตร์ ศธ 0513.10103/ว 3204 1 ก.ค. 56 รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

องค์กรสาธารณประโยชน์

สศชพบ 237/2556 2 ก.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณโครงการทำความดีทดแทนคุณแผ่นดิน
ม.ราชภัฏธนบุรี ศธ 0563/ว 1768 1 ก.ค. 56 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน
สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชาย
และการพัฒนา
GDRI 117/2556 24 มิ.ย. 56 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ ผู้หญิงเก่
ประจำปี 2557
สมาคมโภชนาการ
แห่งประเทศไทย
TCN.ป 02/2556 24 มิ.ย. 56 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7
สกอ. ศธ 0508/ว 766 28 มิ.ย. 56 เร่งรัดการควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของ
ไข้เลือดออก ปี 2556
สกว. ABC.LN.06.ว 016/2556 21 มิ.ย. 56 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและเชิญชมนิทรรศการ ABC งานวิจัยดีที่พื้นที่ต้องการ
ม.ธรรมศาสตร์ ศธ 0516.13/ว 2012 26 มิ.ย. 56 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม
สำนักงานเลขานุการ สออ
ประเทศไทย
สออ 56/ว 049 18 มิ.ย. 56 ขอเชิญเสนอชื่ออาจารย์ในสังกัด ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น โครงการรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ.ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2556
สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช 0007/ว 3840 3 มิ.ย. 56 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน พล (ว) 7/2556 24 มิ.ย. 56 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการ Young Financial Star Competition 2013
สกอ. ศธ 0508/ว 757 26 มิ.ย. 56 ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สผ 0003/ว 431 25 มิ.ย. 56 รับสมัครบุคคลคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน
ม.ทักษิณ ศธ 64.17/275 20 มิ.ย. 56 เชิญเข้าร่วมโครงการ
กรมบัญชีกลาง กค (กวพ) 0421.3/ว231 24 มิ.ย. 56 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการติดตั้ง
แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
ของทางราชการ
สำนักกษาปณ์ กค 0305/พิเศษ 26 มิ.ย. 56 ขอเชิญเข้าชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ พิธีการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๕ ชั้น ๗ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๐๑, ๐-๒๒๑๘-๐๑๕๒, ๐-๒๒๑๘-๐๑๕๓ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๗๗
ภาพจากคุณสมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร  คุณพิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร  และคุณปิยะนันธ์ กิติทัศน์เศรณี