facebook_50 youtube_logo

ปาฐกถา "เสาหลักของแผ่นดิน"
จัดเป็นประจำ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ (โปรดดูวันที่จัดในปฏิทิน)

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
  จองที่นั่งได้ที่ ๐-๒๒๑๘-๐๑๕๓

จำนวนผู้เข้าชมวีดิทัศน์

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๔)
จำนวนผู้เข้าชม
: 238584


หน้าแรก หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีพันธกิจการดำรงความเป็นเสาหลักของแผ่นดิน ตามพระราชประสงค์ของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็น “หลักเฉลิมพระนครแห่งกรุงสยาม” มหาวิทยาลัย

จึงจัดโครงการปาฐกถา “เสาหลักของแผ่นดิน” โดยเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ

มาบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และบุคคลทั่วไปผู้สนใจ ใฝ่รู้ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ซึ่งเป็นการเผยแพร่ เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา ให้กระจายไปในวงกว้างและช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสังคม