facebook_50 youtube_logo

ปาฐกถา "เสาหลักของแผ่นดิน"
จัดเป็นประจำ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ (โปรดดูวันที่จัดในปฏิทิน)

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
  จองที่นั่งได้ที่ ๐-๒๒๑๘-๐๑๕๓

จำนวนผู้เข้าชมวีดิทัศน์

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๔)
จำนวนผู้เข้าชม
: 238581


หน้าแรก ปฏิทินปาฐกถา
ปฏิทินปาฐกถา
วันที่ เรื่อง วิทยากร
ชุดเศรษฐกิจพอเพียง
๑๒ พ.ย. ๒๕๕๓ เอทานอล : พลังงานทดแทนในวิถีพอเพียง รศ.ดร.สุจิตรา วงษ์เกษมจิตต์
๑๙ พ.ย. ๒๕๕๓ น้ำมันจากขยะพลาสติกและยาง รศ.ดร.ศิริรัตน์ จิตการค้า
๒๖ พ.ย. ๒๕๕๓ การศึกษาพอเพียงจากมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ อ.ยงยุทธ จรรยารักษ์
๓ ธ.ค. ๒๕๕๓ เทคโนโลยีแบบพอเพียง : การพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อชุมชน ศ.ดร.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์
๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๓ โครงการกองทุนหมูอินทรีย์ประจำหมู่บ้าน ศ.นสพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ
๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๓ การอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนริมน้ำ : กรณีศึกษาอัมพวา รศ.ดร.ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์
รศ.ดร.วรรณศิลป์ พีรพันธุ์
๗ ม.ค. ๒๕๕๔ เศรษฐกิจพอเพียงกับชนกลุ่มน้อย : กะเหรี่ยง มอร์แกน อูรักลาโว้ย ดร.นฤมล อรุโณทัย
๒๘ ม.ค. ๒๕๕๔ การบริหารจัดการแหล่งน้ำในชุมชน รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์
๔ ก.พ. ๒๕๕๔ เศรษฐศาสตร์แห่งความพอ ศ.ดร.ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
๑๑ ก.พ. ๒๕๕๔ ดินเผานาโน ดร.สุพิณ แสงสุข
๒๕ ก.พ. ๒๕๕๔ การออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับชุมชน รศ.ดร.อรพินท์ พานทอง
๔ มี.ค. ๒๕๕๔ ยุคสมัยของการเปลี่ยนผ่าน การปรับกระบวนทัศน์เพื่อความไม่ทุกข์ของสังคม อ.ชาญชัย ลิมปิยากร
๑๑ มี.ค. ๒๕๕๔ ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีพอเพียง : ปลากระเบนเจ้าพระยา "ราหูน้ำจืด" รศ.สพญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ
๑๘ มี.ค. ๒๕๕๔ ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีพอเพียง : หอย กิ้งกือ ไส้เดือน ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา
๒๑ มี.ค. ๒๕๕๔ กฎหมายสนับสนุนเกษตรกรรมและเศรษฐกิจพอเพียง ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
ชุดปิยมหาราชานุสรณ์
๖ ส.ค. ๒๕๕๓ ก่อนถึงแผ่นดินสมเด็จพระปิยมหาราช อ.ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
๒๐ ส.ค. ๒๕๕๓ พระราชวังดุสิต ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย
อ.พีรศรี โพวาทอง
๑๗ ก.ย. ๒๕๕๓ ๔๒ ปีแห่งรัชสมัยสมเด็จพระปิยมหาราช อ.ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
๒๔ ก.ย. ๒๕๕๓ พระราชนิพนธ์ร้อยแก้วในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อ.ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ
๑ ต.ค. ๒๕๕๓ พระราชนิพนธ์นิราศในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อ.ชัยรัตน์ พลมุข
๘ ต.ค. ๒๕๕๓ เอกสารสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่ค้นพบในปัจจุบัน คุณไกรฤกษ์ นานา
๑๕ ต.ค. ๒๕๕๓ การเจริญพระราชไมตรีกับจักรวรรดิรัสเซียในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
อ.ดร.รมย์ ภิรมนตรี
๒๒ ต.ค. ๒๕๕๓ การเสด็จประพาสอินเดียของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผศ.สาวิตรี เจริญพงศ์
๒๙ ต.ค. ๒๕๕๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในยุโรป ค.ศ. ๑๘๙๗

ศ.ดร.พรสรรค์ วัฒนางกูร

ชุดอินเดียศึกษา
๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๓ ประชาคมอินเดียในประเทศไทย ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล
๒ ก.ค. ๒๕๕๓ การมาเยือนสยามของรพินทรนาถ ฐากูร ผศ.สาวิตรี เจริญพงศ์
๒๓ ก.ค. ๒๕๕๓ ภารตอารยธรรม ผศ.สาวิตรี เจริญพงศ์
๓๐ ก.ค. ๒๕๕๓ วิทยการความก้าวหน้าของอินเดียปัจจุบัน ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล
ชุดญี่ปุ่นศึกษา
๒๗ ส.ค. ๒๕๕๓ สังคมสูงวัยในญี่ปุ่น รศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา
๓ ก.ย. ๒๕๕๓ ละครโน : เพชรน้ำงาม แห่งแดนอาทิตย์อุทัย รศ.ดร.เสาวลักษณ์ สุริยะวงศ์ไพศาล
๑๐ ก.ย. ๒๕๕๓ ตำนานเทพญี่ปุ่น ผศ.ดร.อรรถยา สุวรรณระดา

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 5