facebook_50 youtube_logo

ปาฐกถา "เสาหลักของแผ่นดิน"
จัดเป็นประจำ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ (โปรดดูวันที่จัดในปฏิทิน)

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
  จองที่นั่งได้ที่ ๐-๒๒๑๘-๐๑๕๓

จำนวนผู้เข้าชมวีดิทัศน์

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๔)
จำนวนผู้เข้าชม
: 238585


หน้าแรก ปฏิทินปาฐกถา ปฏิทินปาฐกถา
ปฏิทินปาฐกถา
วันที่ ครั้งที่ เรื่อง วิทยากร
ชุด ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์)
๑๔ พ.ย. ๕๗ ๑๒๑ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รศ.พ.อ.หญิง ดร.นันทพร  วีรวัฒน์ 
๖ ก.พ. ๕๘ ๑๒๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีกับดนตรีและนาฏศิลป์ ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ
๒๐ มี.ค. ๕๘ ๑๒๙
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีกับภาษาและวรรณกรรมตะวันออก

ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ

ศ.ฟู่ เจิงโหย่ว

ผศ.ดร.สุรีย์ ชุณหเรืองเดช

๓ เม.ย. ๕๘ ๑๓๐
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีกับสภากาชาดไทย นายแผน วรรณเมธี
๑ พ.ค.๕๘ ๑๓๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีกับการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดี

พล.ต.ม.ร.ว.ศุภวัฒย์ เกษมศรี

รศ.มยุรี วีระประเสริฐ

๑๙ มิ.ย. ๕๘ ๑๓๕
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

๒๔ ก.ค. ๕๘ ๑๓๗  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีกับการส่งเสริมอาชีพชาวบ้านในถิ่นห่างไกลและร้านภูฟ้า ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
๗ ส.ค. ๕๘ ๑๓๘
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีกับสาธารณสุขและโภชนาการ

ศ.เกียรติคุณ นพ.ดร.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 

๒๕ ก.ย. ๕๘ ๑๔๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีกับการประพาสภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมตะวันตก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อำภา โอตระกูล
ชุด ๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
(เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์)
๑๖ ม.ค. ๕๘ ๑๒๓ สตรีในสื่อ คุณมณฑิรา นาควิเชียร
๒๓ ม.ค. ๕๘ ๑๒๔ อินทิรา คานธี : สตรีแถวหน้าของอินเดีย ผศ.สาวิตรี เจริญพงศ์
๒๐ ก.พ. ๕๘ ๑๒๖ ยะมะดะวะกะ จากคะระยุกิซังสู่นักต่อสู้เพื่อสิทธิสตรี รศ.พิพาดา ยังเจริญ
๒๗ ก.พ. ๕๘ ๑๒๗ นางสิริมาโว บันดาราไนยเก : นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโลก ศ.กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค
๖ มี.ค. ๕๘ ๑๒๘ วันทนา ศิวะ นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแผ่นดิน รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร
๒๔ เม.ย. ๕๘ ๑๓๑
ความรักกับการปฏิวัติ : ติงหลิงและเส้นทาง การต่อสู้แนวสตรีนิยมในจีนคอมมิวนิสต์ ผศ.ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์
๘ พ.ค. ๕๘ ๑๓๓
วรรณกรรมกับสิทธิมานุษยชน ผศ.ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิสาร
๕ มิ.ย. ๕๘ ๑๓๔
ความเป็นแม่และความเป็นชาติในบริบทสังคมเวียดนาม รศ.ดร.มนธิรา ราโท
๑๐ ก.ค. ๕๘ ๑๓๖
ผู้หญิงกับกฎหมาย รศ.มาลี พฤกษ์พงศาวลี
๒๘ ส.ค. ๕๘ ๑๓๙
Artemisia Gentileschi ศิลปินหญิงหนึ่งเดียวในประวัติศาสตร์ศิลป์อิตาลี ผศ.ดร.หนึ่งฤดี โลหผล
ชุด ๑๒๐ ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
(เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์)
๑๘ เม.ย. ๕๗ ๑๐๙
การพระราชทานรัฐธรรมนูญ ศ.กิตติคุณ ดร.สุจิต  บุญบงการ
๑๖ พ.ค. ๕๗ ๑๑๑
กฎหมายในรัชสมัยพระบาทสเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม
๓๐ พ.ค. ๕๗ ๑๑๒

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : ความรู้คู่คุณธรรม

(เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้อง ๑๑๑)

รศ.ม.ร.ว.พฤทธิสาณ  ชุมพล
๖ มิ.ย. ๕๗ ๑๑๓
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการอ่าน อ.ศิริน โรจนสโรช
๒๗ มิ.ย.๕๗ ๑๑๕
การต่างประเทศ

ผศ.ดร.ศุภมิตร ปิติพัฒน์ 

๒๕ ก.ค. ๕๗ ๑๑๖
การอนุรักษ์ดนตรีและนาฏศิลป์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและการสืบทอด เลขาธิการมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
 อ.มาลินี สาคริก และ อ.อนันท์ นาคคง
๑๕ ส.ค. ๕๗ ๑๑๗
ภาพยนตร์ทรงถ่าย ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ องค์การมหาชน (อ.โดม สุขวงศ์)
๒๙ ส.ค. ๕๗ ๑๑๙
ปกประชา ณ ขอบขัณฑสีมา : รัชกาลที่ ๗ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรจากเหนือสุดถึงใต้สุดในสยาม อ.ฉัตรบงกช  ศรีวัฒนสาร
๑๒ ก.ย. ๕๗ ๑๒๐
สถาปัตยกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศ.ดร.บัณฑิต  จุลาสัย
๑๙ ธ.ค. ๕๗ ๑๒๒ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี คุณวิกัลย์  พงศ์พนิตานนท์
ชุด ๑๕๐ ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
(เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์)
๓ ม.ค. ๕๗ ๑๐๓ สยามปฐมบรมราชินีนาถ คุณวิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์
๑๗ ม.ค. ๕๗ ๑๐๔ พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ม.ล.ประทิ่นทิพย์  นาครทรรพ
๓๑ ม.ค. ๕๗ ๑๐๕ สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกกับการสำเร็จราชการแผ่นดิน อาจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร
๒๑ ก.พ. ๕๗ ๑๐๖ พระราชกรณียกิจด้านการพยาบาลและการสาธารณสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

(ผศ.ดร.วรุณยุพา  รอยกุลเจริญ)

๒๘ มี.ค. ๕๗ ๑๐๗
สถาปัตยกรรมที่ประทับ : จากพระบรมมหาราชวังสู่พระราชวังพญาไท ผศ.ดร.พีรศรี  โพวาทอง
๒ พ.ค. ๕๗ ๑๑๐
สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ศิลปวัฒนธรรม ที่ทรงวางรากฐานและการสืบทอด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
๑๓ มิ.ย. ๕๗ ๑๑๔
สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ : พระมารดาแห่งสยามประเทศ ศ.กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค
๒๒ ส.ค. ๕๗ ๑๑๘ การเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของสตรี ศ.กิตติคุณ ดร.สุรพล  วิรุฬห์รักษ์
(เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ห้อง ๑๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์)