facebook_50 youtube_logo

ปาฐกถา "เสาหลักของแผ่นดิน"
จัดเป็นประจำ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ (โปรดดูวันที่จัดในปฏิทิน)

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
  จองที่นั่งได้ที่ ๐-๒๒๑๘-๐๑๕๓

จำนวนผู้เข้าชมวีดิทัศน์

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๔)
จำนวนผู้เข้าชม
: 238583


หน้าแรก ปฏิทินปาฐกถา ปฏิทินปาฐกถา
ปฏิทินปาฐกถา
วันที่ เรื่อง วิทยากร
ชุดหนึ่งศตวรรษสองศึกษิตมหาราชผู้ยิ่งยง
(เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ห้อง ๑๑๑ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์)
๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๓

การปกครองหมู่บ้านเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น

รศ.ตระกูล มีชัย
๓๑ ม.ค. ๒๕๕๔

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศ. ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร
รศ. ดร.กุลลดา เกษบุญชู-มี้ด
๑๐ ก.พ. ๒๕๕๔ เสรีภาพของภาคประชาชน : มุมมองทางเศรษฐกิจและสังคม รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
๒๒ มี.ค. ๒๕๕๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับงานร่างกฏหมาย อ.ดร.คณพล จันทน์หอม
๗ เม.ย. ๒๕๕๔ การศึกษา ศ.กิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์
ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
รศ.ดร.กรรณิกา สัจกุล
๑๒ พ.ค. ๒๕๕๔ พัฒนาการของสื่อสารมวลชน ศ.กิตติคุณ สุกัญญา สุดบรรทัด
ศ.กิตติคุณ สุรพล วิรุฬห์รักษ์
รศ.รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม
๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๔ สถาปัตยกรรมพระราชฐานที่ประทับในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาสัย
อาจารย์ ดร.พีรศรี โพวาทอง
๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๔ การสาธารณสุขในสมัยพระพุทธเจ้าหลวง ศ.นพ.วงศ์กุลพันธ์ สนิทวงศ์ฯ
ศ. นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพาณิชสกุล
รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์
พญ.ดร.นันทา อ่วมกุล
๑๒ ก.ค. ๒๕๕๔ การทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา วรรณกรรม ประวัติศาสตร์โบราณคดี ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
อ.ดร.ดินาร์ บุญธรรม
๙ ส.ค. ๒๕๕๔ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รศ. ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์
รศ.ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน
ผศ.จีราวรรณ แสงเพ็ชร
๑๓ ก.ย. ๒๕๕๔

ข้อมูลและทัศนะของสื่อต่างประเทศที่มีต่อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

คุณไกรฤกษ์ นานา
๑๓ ก.ย. ๒๕๕๔ สรุปพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
อาจารย์สวัสดิ์ จงกล
ชุดรำลึกคึกฤทธิ์
(เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ห้อง ๑๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์)
๖ พ.ค. ๒๕๕๔ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช บุคคลสำคัญของไทย ผศ.ทวี สุรฤทธิกุล
๒๐ พ.ค. ๒๕๕๔ โขนและลิเก ศ.กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์
๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๔ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช กับการหนังสือพิมพ์ คุณสมบัติ ภู่กาญจน์
๒๙ ก.ค. ๒๕๕๔ เรือนไทย สุนทรีย์วิถีไทย อ.เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี
๑๙ ส.ค. ๒๕๕๔ ศรีสัชนาลัยสุโขทัย อ.สถาพร อรุณวิลาศ
๒๓ ก.ย. ๒๕๕๔ วรรณกรรมของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ผศ.ดร.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์
ชุดความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรม
(เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ห้อง ๑๑๑ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์)
๒ ก.พ. ๒๕๕๔ ภาพรวมของความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรม
ในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการพื้นฐานของประเทศไทย
ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร
๑๖ ก.พ. ๒๕๕๔ ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมด้านที่ดินและป่าไม้ในประเทศไทย อ.โสภณ ชมชาญ
๑๖ มี.ค. ๒๕๕๔ ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรน้ำในประเทศไทย ดร.รอยล จิตรดอน
๒๕ พ.ค. ๒๕๕๔ ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมด้านที่อยู่อาศัยในประเทศไทย อ.สมสุข บุญญะบัญชา
๘ มิ.ย. ๒๕๕๔ ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมด้านการศึกษาในประเทศไทย ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๔ ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมด้านสาธารณสุขในประเทศไทย นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน์
๖ ก.ค. ๒๕๕๔
(ห้อง ๑๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์)
ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในด้านพลังงานในประเทศไทย ผศ.ประสาท มีแต้ม
๒๐ ก.ค. ๒๕๕๔ ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมด้านคมนาคมขนส่งในประเทศไทย ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์
๓ ส.ค. ๒๕๕๔ ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศในประเทศไทย ผศ.ดร.โปรดปราน บุณยพุกกณะ
๑๗ ส.ค. ๒๕๕๔ ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมด้านกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย รศ.ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย