facebook_50 youtube_logo

ปาฐกถา "เสาหลักของแผ่นดิน"
จัดเป็นประจำ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ (โปรดดูวันที่จัดในปฏิทิน)

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
  จองที่นั่งได้ที่ ๐-๒๒๑๘-๐๑๕๓

จำนวนผู้เข้าชมวีดิทัศน์

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๔)
จำนวนผู้เข้าชม
: 238586


หน้าแรก ปฏิทินปาฐกถา ปฏิทินปาฐกถา
ปฏิทินปาฐกถา
วันที่ ครั้งที่ เรื่อง วิทยากร
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
(เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ห้อง ๑๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์) 
๖ ม.ค. ๒๕๕๕
๕๘ ๑๕๐ ปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล
๑๐ ก.พ. ๒๕๕๕ ๖๐ สาส์นสมเด็จ ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
๓๐ มี.ค. ๒๕๕๕ ๖๓

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับตำนานหอสมุดแห่งชาติ

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ
๔ พ.ค. ๒๕๕๕ ๖๖ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

พันตรี ม.ร.ว.ดำรงเดช ดิศกุล

คุณอร่าม  สวัสดิวิชัย

๑๘ พ.ค. ๒๕๕๕ ๖๗ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับคนร่วมสมัย อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์
 ๑ มิ.ย. ๒๕๕๕ ๖๘ วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์
 ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๕

   (ห้อง ๑๑๑) 

๖๙ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับการปกครอง  ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ  เครืองาม
 ๑๓ ก.ค. ๒๕๕๕ ๗๑ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับงานโบราณคดี ผศ.ดร.จิรัสสา คชาชีวะ
 ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๕ ๗๔ ปู่ของฉันชื่อดำรงราชานุภาพ
ม.ร.ว.รมณียฉัตร  แก้วกิริยา
๑๐๐ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ม.ล.บุญเหลือ (กุญชร) เทพยสุวรรณ
๑๖ ม.ค. ๒๕๕๕ ๕๙ หม่อมหลวงบุญเหลือฯ กับความเป็นครู

คุณหญิงอัมพร มีศุข

อาจารย์นิตยา มาศะวิสุทธ์

คุณสุดาพร เทศนะนาวิน

รศ.ดร.จิตรลดา แสงปัญญา

รศ.กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์

๑๗ ก.พ. ๒๕๕๕ ๖๑ หม่อมหลวงบุญเหลือฯ กับมรดกวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากวังบ้านหม้อและวังคลองเตย

ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์

คุณวิษุวัต สุริยกุล ณ อยุธยา

อาจารย์ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา

๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕

(ห้อง ๑๑๑)

๖๒

การศึกษาและสถานภาพสตรีไทยในสมัยปลายรัชกาลที่ ๕ จนถึงสมัยหลังสงครามโลกและสมัยใหม่ : มองจากชีวิตและงานเขียนของหม่อมหลวงบุญเหลือฯ

ซูซาน เคปเนอร์

ศ.ดร.วิภา กงกะนันทน์

ศ.พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต

๒๐ เม.ย. ๒๕๕๕ ๖๔ หม่อมหลวงบุญเหลือฯ กับความห่วงใยเรื่องการสอนภาษาไทยและวรรณคดีไทย : นัยที่สืบต่อมาถึงปัจจุบัน

ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ

คุณอรอร  ฤทธิ์กลาง

๒๗ เม.ย. ๒๕๕๕ ๖๕ หม่อมหลวงบุญเหลือฯ กับหม่อมหลวงบุบฝา : มิติใหม่คนละแนวในการเขียนนวนิยายไทย

รศ.อิงอร สุพันธ์วณิช

ดร.พรธาดา สุวัธนวนิช

ผศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร

๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๕ ๗๐ หม่อมหลวงบุญเหลือฯ กับการสอนภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ

อาจารย์แอนดรู บิกก์

รศ.สุชาดา นิมมานนิตย์

๒๗ ก.ค. ๒๕๕๕ ๗๒ หม่อมหลวงบุญเหลือฯ กับงานปฏิรูปการศึกษาในยุคนั้น : บทเรียนที่ส่งมาถึงการปฏิรูปการศึกษาในยุคนี้

ดร.วิชัย ตันศิริ

คุณเบญจลักษณ์  น้ำฟ้า

ศ.ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์

๑๗ ส.ค. ๒๕๕๕ ๗๓ หม่อมหลวงบุญเหลือฯ : นักคิด นักวิเคราะห์ และนักวิจารณ์วรรณกรรมและสังคม

อาจารย์สาวิตรี สุวรรณสถิตย์

อาจารย์สกุล  บุณยทัต

๓๑ ส.ค. ๒๕๕๔๕ ๗๕ จากกรมโขน กรมหุ่น และกรมมหรสพที่วังบ้านหม้อ : สู่กรมมหรสพกระทรวงวัง...และกองมหรสพ กรมศิลปากรกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล

คุณเสถียร ดวงจันทร์ทิพย์

๑๔ ก.ย. ๒๕๕๕ ๗๖ การสืบสานเจตนารมณ์ของหม่อมหลวงบุญเหลือฯ : กรณีศึกษาการตั้งกองทุนและบริหารกองทุนเพื่อประโยชน์แก่วงการภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทย...ความสำเร็จและความล้มเหลว?

ผศ.ดร.สมชาย  สำเนียงงาม

อาจารย์นิตยา มาศะวิสุทธ์

คุณเตือนใจ เทพยสุวรรณ

(เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ห้อง ๑๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์)