facebook_50 youtube_logo

ปาฐกถา "เสาหลักของแผ่นดิน"
จัดเป็นประจำ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ (โปรดดูวันที่จัดในปฏิทิน)

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
  จองที่นั่งได้ที่ ๐-๒๒๑๘-๐๑๕๓

จำนวนผู้เข้าชมวีดิทัศน์

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๔)
จำนวนผู้เข้าชม
: 236123


สรุปพระราชกรณียกิจใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๔
อาจารย์สวัสดิ์ จงกล
  youtube ชมบน Youtube

ห้อง ๑๑๑  อาคารมหาจุฬาลงกรณ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย