facebook_50 youtube_logo

ปาฐกถา "เสาหลักของแผ่นดิน"
จัดเป็นประจำ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ (โปรดดูวันที่จัดในปฏิทิน)

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
  จองที่นั่งได้ที่ ๐-๒๒๑๘-๐๑๕๓

จำนวนผู้เข้าชมวีดิทัศน์

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๔)
จำนวนผู้เข้าชม
: 238581


หน้าแรก ชุดอินเดียศึกษา
อินเดียศึกษา
วิทยาการความก้าวหน้าของอินเดียปัจจุบัน
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓
ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล
youtube ชมบน Youtube
ชมวีดิทัศน์
 
การมาเยือนสยามของรพินทรนาถ ฐากูร
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓
ผศ.สาวิตรี เจริญพงศ์
พาวเวอร์พอยต์
youtube ชมบน Youtube
ชมวีดิทัศน์
 
ภารตอารยธรรม
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓
ผศ.สาวิตรี เจริญพงศ์
  พาวเวอร์พอยต์
youtube ชมบน Youtube
ชมวีดิทัศน์
 
ประชาคมอินเดียในประเทศไทย
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓
ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล
youtube ชมบน Youtube
ชมวีดิทัศน์