facebook_50 youtube_logo

ปาฐกถา "เสาหลักของแผ่นดิน"
จัดเป็นประจำ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ (โปรดดูวันที่จัดในปฏิทิน)

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
  จองที่นั่งได้ที่ ๐-๒๒๑๘-๐๑๕๓

จำนวนผู้เข้าชมวีดิทัศน์

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๔)
จำนวนผู้เข้าชม
: 217215


หน้าแรก ชุดเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการแหล่งน้ำในชุมชน
การบริหารจัดการแหล่งน้ำในชุมชน
๒๘ ม.ค. ๒๕๕๔
รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์
พาวเวอร์พอยต์ อ่านบทความ
youtube ชมบน Youtube

ห้อง ๑๑๑  อาคารมหาจุฬาลงกรณ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย