link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๕๕)

พิธีพระราชทานน้ำสงกรานต์ พิมพ์ อีเมล

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาโทจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในสาขาวิชาบาลี-สันสกฤต เมื่อปี ๒๕๒๓ ในขณะที่ทรงศึกษาอยู่นั้น มีพระราชดำริให้จัดพิธีรดน้ำสงกรานต์แก่พระอาจารย์อาวุโสที่ถวายพระอักษรในวิชาดังกล่าว เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที สืบสานประเพณีอันดีงามของไทยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย ต่อมาได้มีการจัดตั้งชมรมบาลี-สันสกฤต ภาควิชาภาษาตะวันออกคณะอักษรศาสตร์ และจัดพิธีรดน้ำสงกรานต์อาจารย์อาวุโสเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี ๒๕๒๐ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

 
พิธีพระราชทานน้ำสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ พิมพ์ อีเมล

          วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ พระราชทานน้ำสงกรานต์แก่ ผศ.ฐานิสร์ ชาครัตพงศ์ และแม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) พระอาจารย์อาวุโสที่เคยถวายพระอักษรภาษาบาลีและสันสกฤต
 

 
พิธีพระราชทานน้ำสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕ พิมพ์ อีเมล

          วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ พระราชทานน้ำสงกรานต์แก่ ผศ.ฐานิสร์ ชาครัตพงศ์ และแม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) พระอาจารย์อาวุโสที่เคยถวายพระอักษรภาษาบาลีและสันสกฤต

ดูเพิ่มเติม
 
พิธีพระราชทานน้ำสงกรานต์ ปี ๒๕๕๔ พิมพ์ อีเมล

          วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ พระราชทานน้ำสงกรานต์แก่ ผศ.ฐานิสร์ ชาครัตพงศ์ และแม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) พระอาจารย์อาวุโสที่เคยถวายพระอักษรภาษาบาลีและสันสกฤต

ดูเพิ่มเติม
 
พิธีพระราชทานน้ำสงกรานต์ ปี ๒๕๕๓ พิมพ์ อีเมล

          วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ พระราชทานน้ำสงกรานต์แก่ ศ.วิสุทธ์ บุษยกุล ผศ.ฐานิสร์ ชาครัตพงศ์ และแม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) พระอาจารย์อาวุโสที่เคยถวายพระอักษรภาษาบาลีและสันสกฤต

ดูเพิ่มเติม
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ123ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 3

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ พิธีการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๔
ภาพจากคุณสมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร  คุณพิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร  และคุณปิยะนันธ์ กิติทัศน์เศรณี