link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๕๕)

การแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการยกย่อง พิมพ์ อีเมล

ปี ๒๕๕๙

          วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ศูนย์บริหารกลาง ร่วมกับ สำนักบริหารงานวิจัย จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการยกย่องทางวิชาการประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี นายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ กล่าวแสดงความยินดี และ ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ ตัวแทนผู้ได้รับการยกย่องกล่าวขอบคุณ

ปี ๒๕๕๘

          วันพุธที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ศูนย์บริหารกลาง ร่วมกับ สำนักบริหารงานวิจัย จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการยกย่องทางวิชาการประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร นายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ กล่าวแสดงความยินดี และ ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช ตัวแทนผู้ได้รับการยกย่องกล่าวขอบคุณ

ปี ๒๕๕๗

          วันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ศูนย์บริหารกลาง ร่วมกับ สำนักบริหารงานวิจัย จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการยกย่องทางวิชาการประจำปี ๒๕๕๖ ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร อธิการบดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล กล่าวแสดงความยินดี และ ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ตัวแทนผู้ได้รับการยกย่องกล่าวขอบคุณ

ปี ๒๕๕๖

          วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ศูนย์บริหารกลาง ร่วมกับ สำนักบริหารงานวิจัย จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการยกย่องทางวิชาการประจำปี ๒๕๕๕ ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร นายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ กล่าวแสดงความยินดี และ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี ตัวแทนผู้ได้รับการยกย่องกล่าวขอบคุณ

ปี ๒๕๕๕

          วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ศูนย์บริหารกลาง ร่วมกับ สำนักบริหารงานวิจัย จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการยกย่องทางวิชาการประจำปี ๒๕๕๔ ณ ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร นายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ กล่าวแสดงความยินดี และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ ตัวแทนผู้ได้รับการยกย่องกล่าวขอบคุณ

 

 

 


สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ พิธีการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๔
ภาพจากคุณสมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร  คุณพิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร  และคุณปิยะนันธ์ กิติทัศน์เศรณี