link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๕๕)

พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ พิมพ์ อีเมล

          วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ อธิการบดี (ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล) รองอธิการบดี (รศ.ดร.ธนิต ธงทอง) กรรมการสภามหาวิทยาลัย (รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร) คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ศ.น.สพ.ดร.อรรณพ คุณาวงษ์กฤต) คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ (รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน) คณบดีคณะอักษรศาสตร์ (ศ.ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย) ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ (รศ.ดร.อมร เพชรสม) หัวหน้าภาควิชานโยบาย การจัดการ และการเป็นผู้นำทางการศึกษา (รศ.ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง) หัวหน้าภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์ศึกษา (รศ.ดร.ณรุทธ์ สุทธจิตต์) และนิสิตชายหญิงเข้าร่วมในขบวนพระราชอิสริยยศในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระเมรุมาศ บริเวณท้องสนามหลวง          วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี อดีตอธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมในขบวนพระราชอิสริยยศในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณวดี ณ พระเมรุมาศ บริเวณท้องสนามหลวง

 


สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ พิธีการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๔
ภาพจากคุณสมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร  คุณพิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร  และคุณปิยะนันธ์ กิติทัศน์เศรณี