พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา๒๕๕๑ พิมพ์

          วันพฤหัสบดีที่ ๙ และวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑  และวันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ห้อง ๑๑๑ พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงร่วมงานเลี้ยงรับรองแสดงความยินดีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมจัดถวายเนื่องในโอกาสที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)