link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๕๕)

โครงการในพระราชดำริ เรื่อง “เพลงเรื่อง” พิมพ์ อีเมล

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานการประชุมโครงการในพระราชดำริ เรื่อง “เพลงเรื่อง” ณ ห้อง ๑๑๑ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 
งานเดิน – วิ่งการกุศล “อักษรฯ จรัล ๑๐๒” พิมพ์ อีเมล

          วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานเดิน-วิ่งการกุศล “อักษรฯ จรัล ๑๐๒” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๒ ปี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทรงพระดำเนินนำขบวนตามเส้นทาง ระยะทาง ๒ กิโลเมตร ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

          งานเดิน-วิ่งการกุศล “อักษรฯ จรัล ๑๐๒” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๒ ปี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นโดยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอกได้ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพที่ดี และระดมทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาคณะอักษรศาสตร์สู่ศตวรรษที่ ๒

ดูเพิ่มเติม
 
การแข่งขันในงานกิจกรรมประจำปี ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ครั้งที่ ๓๙ พิมพ์ อีเมล

          วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ฯ เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ห้องประชุมพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการแข่งขันประเภทต่าง ๆ ในงานกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ครั้งที่ ๓๙ จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงของผู้ชนะการแข่งขันรางวัลยอดเยี่ยม และการแสดงของนักเรียนโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพมหานคร

          สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้งสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับสมาคม ฯ ไว้ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ สมาคม ฯ ได้จัดงานกิจกรรมประจำปีต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๓๙ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เรียนภาษาฝรั่งเศสได้แสดงความสามารถและทักษะภาษาฝรั่งเศส เพิ่มพูนประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ดูเพิ่มเติม
 
การประชุมวิชาการนานาชาติ Bangkok Forum 2018 พิมพ์ อีเมล

          วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ Bangkok Forum 2018 ในหัวข้อ “เอเชียที่ยั่งยืนในอนาคต : บูรณาการความรู้เพื่อความยั่งยืนทางสังคม (Future Sustainable Asia : Integrating Knowledge for Social Sustainability)” และทรงปาฐกถาพิเศษ

          จากนั้นทรงฟังบรรยาย เรื่อง "Future Governance for Sustainable Asia" โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) อดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) และอดีตรองนายกรัฐมนตรี   เรื่อง “Towards an Inclusive and Sustainable ASEAN” โดย Dr.Noeleen Heyzer, UN Secretary-General’s High-Level Advisory Board Member on Mediation; Former Under- Secretary- General of the UN   และเรื่อง “The Challenges of SDGs in the Asia Pacific Region” โดย Dr.Hongjoo Hahm, Officer-in-Charge, the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)

ดูเพิ่มเติม
 
การประชุมวิชาการ "การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ พิมพ์ อีเมล

          วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ "การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี พล.ต.อ. สมศักดิ์ แขวงโสภา ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริฯ พล.ต.ท. เดชา บุตรน้ำเพชร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม และ ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ  โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายพิเศษและพระราชทานเกียรติบัตรให้แก่ครู นักเรียนและผู้ทำคุณประโยชน์  ทอดพระเนตรการแสดงของนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดทักษะภาษาไทยด้านต่าง ๆ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยของสถานศึกษาตามแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ดูเพิ่มเติม
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 26

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ พิธีการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๔
ภาพจากคุณสมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร  คุณพิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร  และคุณปิยะนันธ์ กิติทัศน์เศรณี