link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๕๕)

พิธีเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ “ห้องเรื่อง ในหลวงอานันทฯ”และทอดพระเนตรความคืบหน้าศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์ พิมพ์ อีเมล

          วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้าย “ห้องเรื่อง ในหลวงอานันทฯ” จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคาร อปร ทอดพระเนตรความคืบหน้าศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์

          ห้องเรื่อง ในหลวงอานันทฯ ภายในจัดแสดงเป็น ๔ ส่วน ๑.ราชสกุลมหิดล ๒.เจ้านายเล็กๆ ๓.ยุวกษัตริย์ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง ๔.นิวัตรพระนคร ครั้งที่ ๒ เนื้อหาที่จัดแสดงประกอบด้วย พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมรูปจำลอง และภาพยนต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง โดยนำเสนอเป็นการจัดแสดงผลงานนิทรรศการ และการเล่าเรื่องผ่านมุมมองบุคคล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความรู้ลึกซึ้งในเหตุการณ์ช่วงนั้น ในรูปแบบสื่อดิจิตอล

          ศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์ เริ่มปฏิบัติงานในปี พ.ศ ๒๕๕๒ ภายใต้ชื่อ ศูนย์วิจัยทางคลินิกระดับนานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn International Clinical Research Center : Chula CRC) วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการ ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อ "ศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธร" และทรงรับกองทุนศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธรอยู่ในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยระดับนานาชาติที่ครอบคลุมทั้งด้าน Clinical Trials และ Clinical Research ที่มีมาตรฐานระดับสากล ได้รับรองคุณภาพจาก The College of American Pathologists การจัดตั้งศูนย์ฯ จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัยสามารถผลิตผลงานวิจัยด้านคลินิกได้เพิ่มมากขึ้นทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการผลิตแพทย์และการให้บริการทางการแพทย์ต่อไป

 

 
พิธีเปิดหอนิทรรศการและศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิมพ์ อีเมล

          วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดหอนิทรรศการและศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องนิทรรศการ ๑ และห้องนิทรรศการ ๒

 

ดูเพิ่มเติม
 
พิธีเปิดอุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์ อีเมล

          วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬาฯ จากนั้นทรงปลูกต้นจามจุรี ๙ ต้น ทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพื้นที่ปลูกต้นไม้พระราชทาน ๑๐๐ ต้น

         อุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬาฯ เป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้และคืนประโยชน์สู่สังคม ณ พื้นที่โครงการอุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬาฯ ในการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น จุฬาฯ ให้มีการจัดการพื้นที่สีเขียวของมหาวิทยาลัย ด้วยการสร้างแนวแกนพื้นที่สีเขียวเชื่อมต่อระหว่างเขตการศึกษากับเขตพื้นที่พาณิชย์ของมหาวิทยาลัย โดยเริ่มจากหอประชุมจุฬาฯ มาสู่พื้นที่อุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬาฯแห่งนี้ ซึ่งจะสร้างให้เป็นอุทยานเพื่อการเรียนรู้ของสังคม เป็นแหล่งเรียนรู้ สังคมอุดมปัญญา เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของสังคมต่อไป

 

 
โครงการอุทยานจุฬา ๑๐๐ ปี พิมพ์ อีเมล

          วันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการอุทยานจุฬาฯ ๑๐๐ ปี ทรงปลูกต้นจามจุรี ๖ ต้น

          โครงการอุทยานจุฬาฯ ๑๐๐ ปี สร้างขึ้นในโอกาสที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะครบรอบ ๑๐๐ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาแนวคิดในการจัดการพื้นที่สีเขียวของมหาวิทยาลัย ด้วยการสร้างแนวแกนพื้นที่สีเขียวเชื่อมต่อระหว่างเขตการศึกษากับเขตพื้นที่พาณิชย์ของมหาวิทยาลัย มีเนื้อที่ประมาณ ๒๘ ไร่ มีจุดมุ่งหมายให้ประชาชน ประชาคมจุฬาฯ ตลอดจนชุมชนโดยรอบ ได้เข้ามาใช้พื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน อันจะเป็นพื้นที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในหมวด “เกื้อกูล” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวม

 

 
พิธีเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารสัตววิทยวิจักษ์ และอาคารศูนย์สัตว์ทดลอง พิมพ์ อีเมล

          วันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสัตววิทยวิจักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ “อาคารสัตววิทยวิจักษ์” และ “อาคารศูนย์สัตว์ทดลอง”

          อาคารสัตววิทยวิจักษ์ ก่อสร้างในเขตพื้นที่อาคารไม้สักหลังเดิม ซึ่งชำรุดทรุดโทรมมากตามพระราชดำริในครั้งที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้พระราชทานคำแนะนำให้ก่อสร้างและได้รับพระกรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒ และพระราชทานนามว่า “อาคารสัตววิทยวิจักษ์” เป็นอาคารสูง ๑๐ ชั้น ประกอบด้วยคลินิกอายุรกรรม คลินิกเฉพาะทางต่าง ๆ คลินิกศัลยกรรม คลินิกด้านสูติกรรมฯ รังสีวินิจฉัย แผนกกายภาพบำบัดและฟื้นฟู แผนกที่พักสัตว์ป่วยติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ ห้องรักษาพิเศษ ห้องประชุม รวมทั้งห้องพักพิเศษ ห้องพักแพทย์เฉพาะทางที่เข้าศึกษางานด้านสัตวแพทย์

          อาคารศูนย์สัตว์ทดลอง สร้างขึ้นเพื่อเป็นอาคารในการพัฒนาการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้บริการด้านสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัย การทดสอบการผลิตชีววัตถุ และการสอนด้านชีววิทยาศาสตร์ เป็นอาคาร ๕ ชั้น ประกอบด้วย ระบบเลี้ยงสัตว์ทดลองที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับ ๒ สำนักงานและธุรการ และระบบอนามัยเข้มสำหรับสัตว์ทดลองขนาดกลาง

 

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 8

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ พิธีการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๔
ภาพจากคุณสมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร  คุณพิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร  และคุณปิยะนันธ์ กิติทัศน์เศรณี