link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๕๕)

พิธีเปิดแพรคลุมป้ายอาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย พิมพ์ อีเมล

          วันพุธที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ "พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย" อาคารแห่งนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่รวบรวมข้อมูล สิ่งของจัดแสดงที่นำเสนอให้เห็นภาพรวมของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอในลักษณะ Modern Museum เพื่อสะท้อนความเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีพัฒนาการ และสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา ๑๐๐ ปีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 
พิธีเปิดแพรคลุมป้ายอาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช ๘๐ พิมพ์ อีเมล

          วันพุธที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะทันตแพทยศาสตร์ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ "อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช ๘๐" ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นอาคารเรียนของนิสิตทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและระดับหลังปริญญา รวมทั้งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ และศูนย์ทันตนวัตกรรมในพระราชูปถัมภ์

 

 
พิธีเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ ๖๐ ปี) คณะรัฐศาสตร์ พิมพ์ อีเมล

          วันพุธที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะรัฐศาสตร์ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ "อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ ๖๐ ปี)" ซึ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารเกษม อุทยานินเดิม ใช้สำหรับเป็นอาคารเรียนและสำนักงาน

 

 
พิธีเปิดอาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ พิมพ์ อีเมล

          วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะวิทยาศาสตร์ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารมหาวชิรุณหิศ

 

 
พิธีเปิดอาคารวิศวฯ ๑๐๐ ปี พิมพ์ อีเมล

          วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารวิศวฯ ๑๐๐ ปี

 

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 3 จาก 8

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ พิธีการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๔
ภาพจากคุณสมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร  คุณพิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร  และคุณปิยะนันธ์ กิติทัศน์เศรณี