link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๕๕)

พิธีอธิการปติประทานการ พิมพ์ อีเมล

          วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๑๑ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีอธิการปติประทานการ เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์ เป็นอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนใหม่สืบแทน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
          พิธีอธิการปติประทานการในครั้งนี้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อำนวยการ สถาบัน วิทยาลัย สำนัก ศูนย์ พร้อมด้วยผู้แทนนิสิตจากองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี ซึ่งพิธีการประกอบด้วยกระบวนเกียรติยศยาตราไปยังห้อง ๑๑๑ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ผู้แทนนิสิตเชิญพระเกี้ยวประดิษฐานบนเวที รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เจษฎา  แสงสุพรรณ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน์ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบให้ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์ รวมทั้งมอบสังวาลตำแหน่งอธิการบดี่ และกล่าวแสดงความยินดี ในนามของ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี กล่าวปราศรัย จบแล้วผู้ร่วมในพิธีร้องเพลง "มหาจุฬาลงกรณ์" โดยพร้อมเพรียงกัน

president-statement59

 

 

          วันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๑๑ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีอธิการปติประทานการ เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล เป็นอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนใหม่สืบแทน ศาสตราจารย์ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑
          พิธีอธิการปติประทานการในครั้งนี้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อำนวยการ สถาบัน วิทยาลัย ศูนย์ สำนัก พร้อมด้วยผู้แทนนิสิตจากองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี ซึ่งพิธีการประกอบด้วยกระบวนเกียรติยศยาตราไปยังห้อง ๑๑๑ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ผู้แทนนิสิตเชิญพระเกี้ยวประดิษฐานบนเวที ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน เลขานุการสภามหาวิทยาลัย อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ กล่าวขอบคุณในนามคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้แทนนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล รวมทั้งมอบสังวาลตำแหน่งอธิการบดี่ และกล่าวแสดงความยินดี ในนามของ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย จากนั้น ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี กล่าวปราศรัย จบแล้วผู้ร่วมในพิธีร้องเพลง "มหาจุฬาลงกรณ์" โดยพร้อมเพรียงกัน

president-statement51

 

 

 


สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ พิธีการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๔
ภาพจากคุณสมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร  คุณพิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร  และคุณปิยะนันธ์ กิติทัศน์เศรณี