link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๕๕)

ปาฐกถาชุดสิรินธร พิมพ์ อีเมล

           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดการแสดงปาฐกถาชุดสิรินธรขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสนองวัตถุประสงค์เงินทุนเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการทำนุบำรุงส่งเสริมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมของชนชาวไทย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับเป็นองค์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในคณะกรรมการบริหารเงินทุน รวมทั้ง เสด็จพระราชดำเนินทรงฟังปาฐกถา โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่อยู่ในความสนพระราชหฤทัย นอกจากนี้ยังได้จัดพิมพ์ปาฐกถาเป็นหนังสือออกเผยแพร่ทุกปี โดยการแสดงปาฐกถาครั้งแรก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานปาฐกถา เรื่อง “วัดพระศรีรัตนศาสดาราม” เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๒๕                        
         

 
ปี ๒๕๖๐ พิมพ์ อีเมล

           วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง ๑๑๑ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ทรงฟังปาฐกถาชุด สิรินธร ครั้งที่ ๓๒ เรื่อง “คงคุณค่าปัญญาไทยควบคู่การก้าวไกลเทคโนโลยี” โดย ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร 

 

 
 
ปี ๒๕๕๙ พิมพ์ อีเมล

           วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง ๑๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ทรงฟังปาฐกถาชุด สิรินธร ครั้งที่ ๓๑ เรื่อง “มาตรการรองรับปัญหาผู้สูงอายุในประเทศไทย” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส  สุวรรณเวลาและศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ  วงศ์บุญสิน 

 

 
 
ปี ๒๕๕๘ พิมพ์ อีเมล

           วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง ๑๑๑ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ทรงฟังปาฐกถาชุด สิรินธร ครั้งที่ ๓๐ เรื่อง “มัญชุศรี-อวโลกิเตศวร” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ 

 

 
 
ปี ๒๕๕๗ พิมพ์ อีเมล

           วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง ๑๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ทรงฟังปาฐกถาชุด สิรินธร ครั้งที่ ๒๙ เรื่อง “พรมแดนความรู้วิชาภูมิศาสตร์” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ

 

 
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ1234ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 4

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ พิธีการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๔
ภาพจากคุณสมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร  คุณพิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร  และคุณปิยะนันธ์ กิติทัศน์เศรณี