link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๕๕)

ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ปี ๒๕๖๒ พิมพ์ อีเมล

          วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทอดพระเนตรการบรรเลงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ การบรรเลงเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ จากนั้นทรงดนตรีไทยร่วมกับวงดนตรีบ้านปลายเนิน ในเพลงกราวนอก ทรงดนตรีไทยร่วมกับวงสายใยจามจุรี เพลงในบทพระราชนิพนธ์ เรื่องรูปสลักหินวีรบุรุษโบราณ และทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ร่วมกับการจับระบำถวายพระพร

 
ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ปี ๒๕๕๘ พิมพ์ อีเมล

          วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทอดพระเนตรการบรรเลงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ การบรรเลงเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ เพลงหน้าพาทย์ ตระสันนิบาต โดยวงดนตรีบ้านปลายเนิน การขับร้องและบรรเลงดนตรีไทย ชุด "หกสิบพรรษาราชสุดาภิวันทน์" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวงสายใยจามจุรีร่วมกับวงดนตรีสากล สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการบรรเลงขับร้องเพลงจากบทละครดึกดำบรรพ์ เรื่อง "คาวี" พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ซึ่งจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ ๙๘ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ปี ๒๕๕๗ พิมพ์ อีเมล

          วันพุธที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ซึ่งจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ ๙๗ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงระนาดเอกร่วมกับวงดนตรีพิเศษบ้านปลายเนินในเพลงหน้าพาทย์โคมเวียน และทรงดนตรีร่วมกับวงสายใยจามจุรี ซึ่งเป็นการรวมตัวของนิสิตเก่าและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในบทเพลงชุด "ไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส" ซึ่งเป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นพร้อมกับระบำพระราชทาน จากนั้นเป็นการบรรเลงขับร้องปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ เพลง แขกกุลิต เถา ต่อด้วยการจับระบำเทพบันเทิงของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีฉาก แสง เสียงที่สวยงาม

 
ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ปี ๒๕๕๖ พิมพ์ อีเมล

          วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ซึ่งจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ ๙๖ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงระนาดเอกร่วมกับวงดนตรีพิเศษบ้านปลายเนินในเพลงหน้าพาทย์ และทรงดนตรีร่วมกับวงสายใยจามจุรี ซึ่งเป็นการรวมตัวของนิสิตเก่าและบุคลากรจุฬาฯ ในเรื่อง "หม่องปอกกะเยี่ยง" (ถ้าเดินเรื่อยไปก็จะถึงปลายทาง) ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์ จากนั้น เป็นการขับร้องและบรรเลงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์จับระบำชุด "เทอดพระเกียรติน้อมเกล้าฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง ๙๖ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

 
ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ปี ๒๕๕๕ พิมพ์ อีเมล

          วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ซึ่งจัดขึ้นในโอกาส ๙๕ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงระนาดเอกร่วมกับวงดนตรีพิเศษบ้านปลายเนินในเพลงหน้าพาทย์ตระเทวาประสิทธิ์ และทรงดนตรีร่วมกับวงสายใยจามจุรีในบทถวายชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์พร้อมกับระบำพระราชทาน จากนั้นเป็นการขับร้องและบรรเลงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ในเพลงแขกสาย และเถาออกระบำญวนรำกระถาง

ดูเพิ่มเติม
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 2

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ พิธีการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๔
ภาพจากคุณสมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร  คุณพิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร  และคุณปิยะนันธ์ กิติทัศน์เศรณี